Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie firmy w SSE

Kategoria: CIT
Data: 23-09-2013 r.

Przedsiębiorca który sprzeda środek trwały po wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), a przed upływem 5 lat od wprowadzenia go do ewidencji nie będzie narażony na utratę prawa do wykorzystanego już zwolnienia od podatku CIT.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną na terenie SSE na podstawie zezwolenia strefowego. W ramach inwestycji objętej zezwoleniem firma wybudowała na terenie SSE zakład produkcyjny oraz używa środków trwałych zakupionych lub wytworzonych w ramach wydatków inwestycyjnych dokonanych na podstawie zezwolenia.

Obecnie władze spółki zastanawiają się nad zwrócenie się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE i rezygnacji z dalszego korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego

Po stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia Spółka rozważa sprzedaż części środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia podatkowego w podatku CIT.

Przedsiębiorca wystąpił o wydanie interpretacji w której zapytał: czy zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, po stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy, a przed upływem 5 lat od wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie skutkowało utratą prawa do wykorzystanego już przez Spółkę zwolnienia od podatku dochodów osiąganych przez Spółkę z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Przesłanki cofnięcia zezwolenia na działalność w SSE

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE może je utracić w wyniku jego cofnięcia (art. 19 ust. 3 ustawy o SSE) lub wygaśnięcia (art. 19 ust. 5 ustawy o SSE). Cofnięcie zezwolenia może nastąpić jeżeli przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia na terenie strefy działalności określonej w zezwoleniu, na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub rażąco uchybił warunkom w nim określonym. Przesłanką do cofnięcia zezwolenia może być również nie usunięcie w terminie uchybień stwierdzonych w toku kontroli.

W wyniku cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca traci prawa do zwolnienia a w konsekwencji ma obowiązek zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. (art. 17 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, CIT).

Stanowisko podatnika

Spółka spełnia wszelkie warunki wynikające z zezwolenia wobec czego nie została spełniona żadna z przesłanek do cofnięcia zezwolenia wymieniona w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (ustawa o SSE). Tym samym do przedsiębiorcy nie mają zastosowania sankcje określone bezpośrednio i wyłącznie do procedury cofnięcia zezwolenia. Natomiast po wygaśnięciu zezwolenia ustają zarówno wszelkie prawa, jak i obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE, w tym także zakaz zbywania przez 5 lat środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od dnia ich wprowadzenia do ewidencji.

Tak więc zbycie po stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o SSE , z którymi związane były wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji dla Spółki. W szczególności przedsiębiorca nie utraci utratą prawa do wykorzystanego już zwolnienia od podatku CIT dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał w wydanej 6 sierpnia 2013 r. interpretacji indywidualnej (IBPBI/2/423-527/13/AK) stanowisko podatnika za prawidłowe.

Uznając tym że w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia nie można stosować przepisów dotyczących jego cofnięcia, bowiem wówczas wyodrębnienie tych dwóch procedur byłoby bezcelowe. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia w trybie art. 19 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zbycie środków trwałych, z którymi związane były wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, nie będzie wpływało na utratę prawa do wykorzystanego już zwolnienia z podatku CIT dochodów osiąganych przez spółkę z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia.

Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia będzie skutkowało nie tylko wygaśnięciem praw spółki powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, ale także wygaśnięciem jej obowiązków w tym utrzymania własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą publiczną, przez 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji.

W konsekwencji nie będzie rodziło to konieczności zapłaty podatku CIT ani dokonywania jakichkolwiek korekt deklaracji na podatek CIT złożonych przed stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia.

Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

Decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wydaje Ministra Gospodarki. Zezwolenie jest decyzją o charakterze indywidualnym, szczegółowo określającą warunki realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Może być ono udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie strefy przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r., IBPBI/2/423-527/13/AK

Skutki dla przedsiębiorcy:

W przypadku sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki uwzględnione w kalkulacji przysługującego limitu pomocy, po stwierdzeniu przez Ministra Gospodarki wygaśnięcia zezwolenia, podatnik nie traci prawa do wykorzystanego już zwolnienia podatkowego w części odpowiadającej wartości środków trwałych nawet jeżeli sprzedaż tych środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nastąpi przed upływem 5 lat od wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Brak obowiązku zapłaty podatku CIT w części dotyczącej zbywanego środka trwałego po wygaśnięciu zwolnienia do prowadzenia działalności na terenie SSE potwierdził również WSA w wyroku z 30 sierpnia 2011 r. (I SA/Wr 749/11) oraz SN w wyroku z 19 grudnia 2012 r. (II FSK 86/12).

Podobne stanowisko zajęli dyrektorzy izb skarbowych w interpretacjach indywidualnych w Poznaniu z 18 listopada 2010 r., ILPB3/423-698/10-2/MM, oraz w Bydgoszczy z 13 września 2012 r. ITPB3/423-407a/12/MK.


Tagi: sse

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30755 )
Array ( [docId] => 30755 )