Zakup nowych technologii opłacalny również podatkowo

Kategoria: CIT
Data: 02-04-2015 r.

Podatnicy mogą zmniejszyć wysokość swojego zobowiązania podatkowego w zeznaniach CIT za 2014 r., poprzez zastosowanie ulg podatkowych. Niektóre z tych ulg podlegają odliczeniu od dochodu jeszcze przed jego opodatkowaniem, natomiast inne są odliczane bezpośrednio od podatku. Jedną z ulg jaką można zastosować jest ulga na zakup nowych technologii.

Podatnicy podatku dochodowego mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Podstawą takich odliczeń są przepisy art. 26c ustawy o PIT i art. 18b ustawy o CIT.

 

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która:

  • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,

  • nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej (np. instytutu badawczego).

Wysokość ulgi na nabycie nowych technologii jest limitowana, ponieważ przedsiębiorcy wolno odliczyć nie więcej niż 50% poniesionych z tego tytułu wydatków.

Ulga, o której mowa nie przysługuje m.in. podatnikom PIT korzystającym z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według 19% liniowej stawki podatku. To samo dotyczy podatników PIT i CIT, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ulga nie ma także zastosowania do technologii wytworzonych we własnym zakresie. Konieczne jest bowiem ich nabycie od podmiotu zewnętrznego. Z nabyciem nowych technologii uprawniającym do skorzystania ulgi nie jest tożsame nabycie innowacyjnego środka trwałego, przy którego budowie zastosowano takie technologie (zob. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 kwietnia 2011 r. (nr ILPB1/415-55/11-2/IM).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki na nabycie nowych technologii. Jeśli jednak dokonał przedpłat (zadatków), to takie odliczenie jest możliwe w rozliczeniu za rok, w którym nową technologię wprowadził do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład:

Spółka z o.o. „C” produkująca części motoryzacyjne w 2014 r. dokonała przedpłaty na poczet nabycia nowej technologii w zakresie obróbki metalu. Do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych wprowadziła ją w styczniu 2015 r. Oznacza to, że odliczenie wydatków poniesionych na nabycie wspomnianej technologii, łącznie z dokonaną przedpłatą będzie możliwe dopiero w zeznaniu CIT-8 za 2015 r.

Może się zdarzyć, że podatnik który nabył nowe technologie osiągnie za rok podatkowy stratę bądź wielkość jego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takich przypadkach odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 26c ust. 7 ustawy o PIT i art. 18b ust. 6 ustawy o CIT).

Jeśli opinię na temat innowacyjności technologii podatnik otrzyma z jednostki naukowej już po złożeniu zeznania rocznego (np. CIT-8), to będzie miał prawo do złożenia jego korekty i skorzystania z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych w poprzednim roku czy latach wydatków na nabycie nowych technologii. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2012 r. (nr IBPBI/2/423-153/11/MS).

Przepisy przewidują także sytuacje, w których podatnik traci prawo do odliczeń z tytułu ulgi na nabycie nowych technologii (tak będzie np. w razie otrzymania zwrotu wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie). W takich przypadkach ma on obowiązek w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania (dochodu) o kwotę dokonanych odliczeń, a jeśli poniósł stratę – do jej zmniejszenia o wspomnianą kwotę.

Mariusz Olech, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36861 )
Array ( [docId] => 36861 )