Dojazdy do pracy – opodatkowanie i oskładkowanie

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 02-09-2012 r.

Zapewnienie przez zakład pracy dojazdu do miejsca pracy pracownikowi w większości przypadków powoduje iż wzrasta obciążenia pracodawcy z tytułu wynagrodzenia. Organy podatkowe uznają, iż z tytułu zagwarantowania dojazdu do miejsca pracy u pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania.

Z przepisów § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Wyłączenie nie obejmuje zatem wypłaconych pracownikom z tego tytułu ekwiwalentów w formie pieniężnej. Jeżeli pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny, stanowiący zwrot ceny zakupionych, np. biletów miesięcznych, przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnienie dojazdów do pracy pracownikom skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie przepisów podatkowych zwolnieniu z opodatkowania podlegają jedynie:

  • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84, wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
  • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 85, wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
  • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112, zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Coraz powszechniej w doktrynie przedstawiane jest stanowisko zgodnie z którym przejazdy pracowników samochodem służbowym do i z miejsca garażowania, o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykonywane są w ramach realizacji zadań służbowych, nie stanowią nieodpłatnego świadczenia (ich wartości nie można uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy).

Dla pracodawców zapewniającym dowóz pracowników do pracy istotny jest wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny z 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1724/10. Zgodnie z w/w wyrokiem gdy nie można ustalić, którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z nieodpłatnie zapewnionego przez pracodawcę dojazdu do zakładu pracy, u pracowników nie powstanie przychód z tego tytułu.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30783 )
Array ( [docId] => 30783 )

Array ( [docId] => 30783 )