Korzystanie z planów akcji pracowniczych a podatki

Data: 18-03-2014 r.

Coraz częściej pracodawcy decydują się premiować zatrudniane przez siebie osoby udziałem w programach akcji pracowniczych. Zazwyczaj tego rodzaju program polega na tym, że objęte nim osoby otrzymują nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie instrumenty finansowe (np. opcje lub warranty subskrypcyjne), których nie mogą sprzedać przez pewien czas. Jeśli w tym okresie uczestnicy programu wciąż będą związani ze spółką i zrealizują postawione przed nimi cele, będą mogli objąć akcje, a w przyszłości je sprzedać.

Programy motywacyjne przynoszą szereg korzyści takich jak motywowanie do sumiennej i efektywnej pracy, zwiększenie lojalności pracowników oraz powiązanie systemu premiowego z długookresowym rozwojem przedsiębiorstwa. Jednocześnie są one korzystne z podatkowego punktu widzenia, między innymi dzięki zwolnieniu z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Typowa wypłata premii w gotówce jest opodatkowana według skali podatkowej, a także zwiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Tymczasem w przypadku programów akcji pracowniczych można skorzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 24 ust. 11.  Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Na podstawie art. 24 ust. 12 powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a wspomniane przepisy mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że organy podatkowe różnymi sposobami utrudniają podatnikom korzystanie z planów akcji pracowniczych.

Arnold Kowalski, konsultant Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34488 )
Array ( [docId] => 34488 )