Milcząca interpretacja oznacza, że podatnik miał rację

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 10-11-2014 r.

Organy podatkowe mają obowiązek wydać interpretację nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku. Jeżeli tego nie zrobią, dzień po upływie wymaganego terminu uznaje się, że została wydana tzw. interpretacja milcząca stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Na podstawie art. 14d Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu jednak nie są wliczane terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności oraz okresy opóźnień spowodowane z przyczyn niezależnych od organu (w tym z winy wnioskodawcy).

Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą terminowości wydawania interpretacji podatkowych na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodziło o art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej. Profesor Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że zgodnie z tą regulacją w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie (tzw. milcząca interpretacja).

Zdaniem RPO podatnik może nie wiedzieć, że w jego sprawie została sporządzona interpretacja, ale jeszcze do niego nie dotarła, pozbawiając go ochrony przewidzianej przepisami Ordynacji podatkowej. Skoro więc interpretacja indywidualna (bądź jej brak) wyznacza sytuację prawną jednostki, udzielając jej (odmawiając) odpowiedniej ochrony w sprawach podatkowych, to powinno być to powiązane z zakomunikowaniem stanowiska organu podatkowego samemu zainteresowanemu. W przeciwnym przypadku podatnik nie wie, czy jego stanowisko jest słuszne

Trybunał orzekł, że kwestionowany przepis Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim pojęcie „niewydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d ustawy, jest zgodny z konstytucją. Wydanie interpretacji oznacza bowiem sporządzenie i podpisanie dokumentu, a nie doręczenie.

Trybunał zasygnalizował jednak konieczność podjęcia działań legislacyjnych związanych z wprowadzeniem urzędowej formy komunikowania podatnikowi, że interpretacja indywidualna w jego sprawie została wydana (sporządzona i podpisana) przed upływem 3 miesięcy od otrzymania wniosku oraz o tym, czy jest ona pozytywna, czy negatywna dla podatnika.

Sylwia Maliszewska, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36098 )
Array ( [docId] => 36098 )