Usługi księgowe bez certyfikatu, ale z OC

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 15-07-2014 r.

Aby usługowo prowadzić księgi rachunkowe już niebawem nie będzie koniecznie posiadanie szczególnych uprawnień. Księgowy nie będzie potrzebował już certyfikatu, ale konieczne będzie zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Księgowość będzie mogła prowadzić każda osoba, pod warunkiem że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, a także posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych będą musiały zawrzeć umowę OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Działalność ta polega na

  • prowadzeniu, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego,
  • sporządzaniu sprawozdań finansowych,
  • gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową wyniesie 10.000 euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35345 )
Array ( [docId] => 35345 )