Nowe stawki podatków lokalnych opłacanych przez przedsiębiorców

Data: 14-01-2014 r.

W 2014 roku maksymalne stawki podatków lokalnych, które musi płacić wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, będą tylko nieco wyższe od dotychczasowych. Przedsiębiorcy mają prawo uwzględniać tego rodzaju wydatki w kosztach uzyskania przychodów.

Nowe stawki podatków lokalnych określono w obwieszczeniu ministra finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku. Zostało wydane na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jej art. 20 przewiduje, że górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym są corocznie zmieniane na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Chodzi o wskaźnik w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ustawa stanowi, że minister finansów ogłasza w obwieszczeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wspomnianej wyżej zasady, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Innymi słowy, resort finansów ustala maksymalną wysokość stawek. Natomiast konkretną wysokość stawek na danym terenie określa w uchwale rada gminy. Podatki lokalne zasilają bowiem kasy gmin (miast).

Zatem ustalane przez rady gmin stawki nie mogą oczywiście przekroczyć limitów określonych we wspomnianym już obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych. Warto również wiedzieć, że przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od określonych środków transportowych rada gminy może różnicować ich wysokość, stosując ustawowe kryteria.

Wydatki w kosztach firmy

Kwoty zapłaconego podatku od nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej czy też podatku od środków transportowych mogą być uwzględnione w kosztach firmy. Zastosowanie ma w tym przypadku art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są te, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy (w tym ostatnim przepisie wymieniono wydatki, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów).

Termin złożenia deklaracji podatkowych - do 31 stycznia

Osoby prawne, czyli również spółki z o.o., są zobowiązane do 31 stycznia, złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Muszą być sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 31 stycznia, wtedy powinny być dostarczane w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Firmy mają także obowiązek wpłacenia podatku od nieruchomości obliczonego w deklaracji. Tej czynności dokonują bez uprzedniego wezwania. Wpłata dokonywana jest na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Z kolei podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  • po 1 lutego, ale przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata; do 15 września danego roku – II rata;

  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33502 )
Array ( [docId] => 33502 )