Płatnikom składek ubędzie obowiązków od 1 stycznia

Autor: Izabela Nowacka
Data: 17-11-2014 r.

Nowi pracownicy będą zwolnieni z wstępnych badań lekarskich, przy spełnieniu pewnych warunków. Natomiast płatnicy składek będą mieli mniej obowiązków. Takie zmiany zostały zawarte w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Nawet jeżeli ustawa wejdzie w życie, wciąż wstępnym badaniom lekarskim będą podlegały osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska zagrożone czynnikami szkodliwymi lub warunkami uciążliwymi. Nowością ma być zwolnienie nowo zatrudnionych pracowników z przeprowadzania wstępnych badań.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań́ do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają̨ warunkom występującym na danym stanowisku pracy; nie będzie to jednak dotyczyło osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przy zachowaniu warunków z pkt 2 badaniom nie będą musiały się poddawać również przyjmowane do pracy osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Pracodawca nie będzie mógł dopuścić́ do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań́ do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Płatnik składek zostanie zwolniony z obowiązku sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego.

Druga ulga to zwolnienie płatnika składek pobierającego tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji o danych zawartych w raportach miesięcznych. Płatnik składek będzie obowiązany przekazać́ taką informację tylko na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż̇ raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni (z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent).

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów o badaniach lekarskich, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r.

Źródło:

Projekt ustawy z 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36031 )
Array ( [docId] => 36031 )