Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2016 r.

Autor: Samir Kayyali
Data: 29-05-2015 r.

Od 1 stycznia mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Projektowane zmiany w prawie podatkowym wpisują się w unijny trend koncentrowania uwagi organów podatkowych na relatywnie dużych podmiotach, zdejmując przy tym część obowiązków dokumentacyjnych i administracyjnych z podmiotów niewielkich.

Ustawa ma na celu zaimplementowanie dyrektyw unijnych, a planowane modyfikacje odbywają się równolegle w ustawodawstwach wszystkich państw UE. Ryzyko największych uszczupleń fiskalnych występuje zazwyczaj tam gdzie są zawierane istotne kwotowo transakcje, za którymi stoją pokaźne przepływy finansowe.

 

Istotnym z punktu widzenia przepisów o podatkach dochodowych progiem posiadania udziałów bądź akcji w kapitale zakładowym innego podmiotu jest próg 5%. Wiele podmiotów posiada w kapitale innego podmiotu 5% udziałów (akcji) jedynie w celach realizacji inwestycji portfelowych. Na gruncie biznesowym nie są one ze sobą istotnie związane.

Projekt ustawy przewiduje, by wspomniany prób udziałów wynosił 20%. Ograniczy to istotne obowiązki dokumentacyjne nałożone na podmioty posiadające jedynie niewielki udział właścicielski w drugim podmiocie.

Projektodawcy chcą, aby obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych nie dotyczyły podmiotów, których roczne przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie przekroczyły kwoty 2 mln euro. Obecnie obowiązek dokumentacyjny spoczywa na każdym podatniku, który z podmiotem powiązanym realizuje transakcje w skali roku już na poziomie 30.000 euro. Nieistotny jest przy tym całkowity wolumen obrotów zainteresowanego podmiotu w skali roku.

Znowelizowane przepisy mają stanowić również, że podatnik, który sporządzał dokumentację podatkową w poprzednim roku i w danym roku podatkowym prowadzi również księgi rachunkowe, bez względu na wysokość przychodów i kosztów ujętych w tych księgach będzie zobowiązany do kontynuacji sporządzania dokumentacji w tym roku podatkowym.

Projektowana zmiana zakłada dodanie nowego przepisu dotyczącego rozszerzenia zakresu obowiązków dokumentacyjnych dla podmiotów powiązanych prowadzących działalność w skali dużej i średniej. Obowiązek sporządzenia dokumentacji na poziomie grupy (tzw. master file) ma dotyczyć podatników prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem spółki osobowej, której przychody lub koszty w poprzednim roku obrotowym przekroczyły równowartość 20 mln euro i która tworzy wraz z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową – w rozumieniu przepisów o rachunkowości – co najmniej dwóch podmiotów powiązanych.

Dokumentacja podatkowa ma zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi zainteresowany podmiot krajowy (na poziomie grupy). W skład tej części dokumentacji, wchodzą informacje dotyczące w szczególności polityki cen transferowych prowadzonej przez grupę, opis wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych i prawnych, opis sytuacji finansowej grupy, w tym sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej.

Przepisy w  zakresie dokumentacji cen transferowych mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy z 27 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Samir Kayyali, doradca podatkowy, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37226 )
Array ( [docId] => 37226 )

Array ( [docId] => 37226 )