Jednorazowa amortyzacja dla podatnika

Kategoria: PIT
Autor: Łukasz Walkiewicz
Data: 06-07-2017 r.

Chcesz wiedzieć kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji oraz jakich środków trwałych może ona dotyczyć? W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Dowiedz się więc na jakie korzystne zmiany mogą liczyć podatnicy.

U części podatników, zarówno na podstawie ustawy o PIT, jak i CIT, istnieje możliwość skorzystania z zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych, których wartość przewyższa kwotę 3.500 zł w ramach pomocy de minimis. Podatnik wówczas w określonych sytuacjach może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych cały naliczony odpis środka trwałego, bez konieczności potwierdzenia ze strony urzędu skarbowego.

Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację podatkową, która została umożliwiona przez ustawodawcę, bowiem zastosowanie jednorazowej amortyzacji środka trwałego o istotnej wartości, spowoduje znaczne obniżenie wysokości podatku za dany miesiąc.

Podlegające jednorazowej amortyzacji środki trwałe

Przypomnijmy, że na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o CIT podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r. w przeliczeniu na polską walutę wynosi 215.000 zł.

Grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują:

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,

grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

grupa 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

grupa 6 - urządzenia techniczne,

grupa 7 - środki transportu,

grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Środki trwałe, które zaliczają się do tej grupy, mogą być zarówno nowo zakupione, jak i wcześniej używane. Pamiętajmy, że amortyzacji jednorazowej możemy dokonać jedynie w okresie, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej.

Kto może – czyli podmioty upoważnione

Do skorzystania z jednorazowej amortyzacji uprawnieni są podatnicy, którzy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwot, o których mowa w art. 16k ust. 7 i ust. 11 pkt 3 ustawy o CIT, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły zdarzenia, o których mowa w tych przepisach, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zatem w 2017 roku małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży z uwzględnieniem podatku VAT za 2016 rok w przeliczeniu na polską walutę wyniósł nie więcej niż 5 157.000 zł.

Natomiast podmioty, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy de minimis zgodnie z art. 16k ustawy o CIT są podatnikami, którzy rozpoczynając swoją działalność, zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

Natomiast jednostki podlegające pod podatek PIT, zgodnie z art. 22k ust 11 ustawy o PIT, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa nie mają możliwości skorzystania z pomocy de minimis.

Polecamy także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40548 )
Array ( [docId] => 40548 )