Klimatyzacja może być ulepszonym środkiem trwałym

Kategoria: PIT
Data: 24-05-2013 r.

Urządzenie klimatyzacyjne może stanowić ulepszenie środka trwałego, jakim jest budynek, bądź samodzielny środek trwały w firmie. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, w zależności od sposobu montażu, wartości i metody amortyzacji klimatyzacji.

Z uwagi na porę roku wielu przedsiębiorców rozważa ewentualność zakupu i montażu klimatyzacji w firmie. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto jednak zastanowić się, jak najkorzystniej rozliczyć go w kosztach firmy.

Ulepszenie środka trwałego

 

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 stycznia 1998 r. (sygn. akt SA/Sz 119/97) przez ulepszenie należy rozumieć unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną i użytkową oraz przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych. Ulepszeniem środka trwałego jest więc zwiększenie sprawności technicznej oraz poprawa parametrów – a nie przywrócenie pierwotnych, utraconych cech użytkowych.

Do kosztów ulepszenia środków trwałych zalicza się wydatki na ich:

  • przebudowę, tj. zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny;
  • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.;
  • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych;
  • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż było jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych;
  • modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.

W przypadku gdy jednostkowa cena nabycia instalacji klimatycznej przekroczy 3.500 zł, wówczas poniesione wydatki zwiększają wartość początkową środka trwałego (budynku lub lokalu) jako nakłady na modernizację lub ulepszenie i podlegają ujęciu w kosztach podatkowych przez odpisy amortyzacyjne, według stawek przewidzianych dla amortyzacji budynków. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, na skutek jego ulepszenia, następuje w miesiącu, w którym to ulepszenie zakończono.

Odpisy amortyzacyjne od tej powiększonej wartości dokonywane są, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zwiększenie wartości początkowej środka trwałego. Amortyzacja danego środka trwałego po jego ulepszeniu musi być kontynuowana, ponieważ wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Jeżeli więc podatnik wydał na zakup i instalację klimatyzacji więcej niż 3.500 zł, to począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła modernizacja budynku czy lokalu, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości początkowej budynku lub lokalu. Gdy ulepszenie dotyczy środka trwałego już całkowicie zamortyzowanego, podatnik ma prawo do dalszego naliczania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał modernizacji. Odpisów dokonuje się od wartości początkowej powiększonej o wartość ulepszenia, według stawki właściwej dla danego środka trwałego. Amortyzację należy zakończyć w momencie zrównania wszystkich (już dokonanych oraz przyszłych) odpisów amortyzacyjnych, z powiększoną wartością początkową środka trwałego.

Klimatyzator może stanowić odrębny środek trwały

Przenośne urządzenia klimatyzacyjne ze względu na swój charakter mogą stanowić odrębne środki trwałe, podlegające amortyzacji. Urządzenia klimatyzacyjne mogą być amortyzowane na ogólnych zasadach. Stawka roczna według Wykazu stanowiącego załącznik do ustawy o PIT wynosi 10%.

Niestety, w przypadku klimatyzatora, który składa się z części wewnętrznej (umieszczonej w pomieszczeniu) oraz znajdującej się na zewnątrz budynku, nadal nie ma jasnego stanowiska organów podatkowych przemawiającego za uznaniem urządzenia za odrębny środek trwały lub ulepszenie.

Zasadniczą różnicą w sposobie kwalifikowania jest bowiem stawka amortyzacyjna. Urządzenie klimatyzacyjne, które spełnia kryteria odrębnego środka trwałego można zakwalifikować według KŚT do grupy rodzajowej 653 „Urządzenia klimatyzacyjne”. Właściwa stawka amortyzacyjna dla tej grupy wynosi wówczas 10%.

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać:

  • w równych ratach co miesiąc,
  • w równych ratach co kwartał,
  • jednorazowo, na koniec roku podatkowego.

Nie ma przeszkód, aby podatnik zmieniał te zasady co rok: w jednym roku podatkowym dokonywał odpisów co miesiąc, w innym – co kwartał, a jeszcze w innym – jednorazowo na koniec roku. Wyjątkiem są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych sezonowo, których dokonuje się tylko w okresie ich wykorzystywania. Wtedy wysokość odpisu miesięcznego można ustalić przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie lub przez 12 miesięcy w roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31020 )
Array ( [docId] => 31020 )

Array ( [docId] => 31020 )