Konsekwencje podatkowe niedotrzymywania terminów

Kategoria: PIT
Data: 08-11-2017 r.

Dowiedz się czy z racji nieterminowego wywiązania się z robót, podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych karę umowną.

Zarys problemu

Chodziło o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz budowy dróg kołowych i szynowych. Zawarł on z kontrahentem umowę remontu drogi wojewódzkiej odcinkami. Przedsiębiorca nie dotrzymał jednak terminu realizacji robót i zgodnie z umową musiał zapłacić karę.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy zapłacona kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania robót jest kosztem uzyskania przychodu. Przedsiębiorca uważał, że tak. Organ podatkowy był jednak innego zdania.

Stanowisko sądowe

Sprawa ostatecznie trafiła przed NSA. Zdaniem sądu poniesiona przez podatnika kara umowna jest skutkiem niezachowania należytej staranności w przeprowadzeniu robót, a przez to nienależytego wykonania zobowiązania. Usługa została wykonana niekompletnie i z usterkami, które udało się usunąć w późniejszym terminie. Organ, a następnie WSA we Wrocławiu prawidłowo zakwalifikowali, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, poniesioną przez skarżącego karę umowną jako karę umowną z tytułu zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót.

KOMENTARZ EKSPERTA Jakub Rychlik
doradca podatkowy

Stanowisko sądów administracyjnych, jak również organu podatkowego jest mało przekonujące i trudne do akceptacji. Przede wszystkim powstają wątpliwości, co do kwestii uznania zapłaconej kary jako kary z tytułu zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT). Żaden z sądów administracyjnych czy też organ podatkowy nie analizuje stanu faktycznego i nie kwestionuje, przytaczając stosowną argumentację, że zapłacona kara jest karą za nieterminowe wykonanie robót, jak stwierdza skarżący podatnik.

W tym miejscu warto przyjrzeć się zapisom umowy o roboty budowlane, a w szczególności jej § 11 ust. 2 pkt a, który stanowi, że „(…) wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2% wartości umownej brutto”. Odnośnie do tego zapisu podatnik ma obowiązek zapłacenia dwóch rodzajów kar umownych. Pierwsza za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, druga zaś za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbierze. To oznacza, że faktycznie wykonawca robót budowlanych mógłby ponieść dwa rodzaje kar umownych. W przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanie faktycznym termin wykonania robót został ustalony na 21 października 2013 r. Natomiast do tego czasu podatnik nie przedstawił robót do odbioru.

Uczynił to dopiero 8 listopada 2013 r. Jednak roboty nie zostały zaakceptowane i polecono mu wykonanie poprawek. Przy czym kontrahent nie wyznaczył terminu na usunięcie wad. W takiej sytuacji nie można twierdzić, że kara umowna była zapłacona za zwłokę w usunięciu wykonanych robót. Nie można bowiem mówić o zwłoce, gdy nie został ustalony termin na usunięcie wad. Jedyny termin, jaki został naruszony w przedstawionym stanie faktycznym, to termin realizacji robót i tylko z tego tytułu została naliczona kara umowna, o której mowa w pierwszej części § 11 ust. 2 pkt a umowy. Natomiast kontrahent nie naliczał kary umownej za zwłokę w usunięciu wad robót, gdyż nie miał ku temu prawa. Nie było wyznaczonego terminu.

W tej sytuacji nie było podstaw do zastosowania wyłączenia określonego w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT. Jedyne co w takiej sytuacji mogły zrobić sądy administracyjne, jak również organ podatkowy, to zbadać, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy zapłaconym odszkodowaniem za nieterminowe wykonanie robót a prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).

Polecamy w Portalu FK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40748 )
Array ( [docId] => 40748 )

Array ( [docId] => 40748 )