Koszt szkolenia dla nauczycieli z ZFŚS podlega opodatkowaniu PIT

Kategoria: PIT
Data: 10-04-2013 r.

Przychodem ze stosunku pracy są wszystkie świadczenia otrzymane przez pracownika, które wynikają ze stosunku pracy lub są związane z wykonywaniem pracy. Koszt szkolenia nauczyciela z obsługi zakładowego funduszu świadczeń stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności dotyczy to:

  • wynagrodzenia zasadniczego,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
  • wszelkich innych kwot niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do przychodów pracownika zalicza się wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, wynikające z zawartej umowy bądź związane z wykonywaniem pracy.

Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych są zwolnione z PIT

Niektóre rodzaje przychodów zostały ustawowo zwolnione z PIT. Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Podnoszenie kwalifikacji nauczyciela ze środków na doskonalenie zawodowe

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, przyznanych na podstawie Karty Nauczyciela, dofinansowuje się w części lub w całości:

  • opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  • opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
  • koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

PIT i składki od szkoleń z zakresu ZFŚS

Zwolnienie podatkowe przewidziane obejmuje m.in. świadczenia z tytułu opłat ponoszonych przez pracodawcę za pracownika w związku z jego dokształcaniem, doskonaleniem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji przydatnych w wykonywanej pracy. Natomiast szkolenie nauczyciela z obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie mieści się z zakresie omawianego zwolnienia. Stąd, zwrot kosztów tego szkolenia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Izabela Nowacka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30976 )
Array ( [docId] => 30976 )

Array ( [docId] => 30976 )