Opodatkowanie PIT kontraktów menedżerskich

Kategoria: PIT
Data: 09-04-2013 r.

Kwestie zatrudniania, podejmowania pracy oraz opodatkowania podatkiem PIT najpełniej określa kodeks pracy oraz kodeks cywilny. Ta pierwsza ustawa określa warunki, na jakich są zawierane umowy o pracę. Natomiast kodeks cywilny reguluje nie tylko zatrudnianie na podstawie tzw. umów śmieciowych, ale także zawieranie umów o świadczenie usług, a zatem także kontraktów menedżerskich.

Kontrakt menedżerski jest najczęściej tzw. umową o zarządzanie. Na podstawie tej umowy, menedżer świadczy usługi zarządzania spółką. Ważne by rozróżnić, że nie wykonuje jednakże usług dla spółki. Jedną z charakterystycznych cen kontraktu menedżerskiego jest samodzielność w pracy osoby w ten sposób zatrudnionej. Najczęstszym celem zastosowania właśnie tej formy umowy jest przeniesienie zarządzania przedsiębiorstwem (bądź jego częścią) na menedżera. W kontrakcie menedżerskim mogą znaleźć się postanowienia charakterystyczne dla umowy o pracę.

Swoboda zatrudniania na kontrakcie menedżerskim

Zarówno prawo pracy, jak i kodeks cywilny umożliwiają dosyć swobodne zatrudnianie osób na podstawie kontraktów menedżerskich. Stosując postanowienia kodeksu cywilnego można np. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zatrudnić na podstawie kontraktu menedżerskiego żonę lub męża.

Najczęściej organizacja zatrudniająca menedżera oczekuje od niego przede wszystkim wniesienia wartości, których nie da się zdefiniować na gruncie finansowym. Chodzi o wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności zarządcze, motywacyjne, kontakty handlowe itp. Jednakże w przypadku rozliczania podatkowego kontraktu menedżerskiego, mimo wszelkich podobieństw do umów cywilnoprawnych (zlecenia, umów o dzieło), kontrakt taki nie będzie traktowany w ten sam sposób.

 

Kontrakty menedżerskie są zawierane często właśnie z powodów optymalizacji podatkowej. Wynagrodzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwem są bowiem dość wysokie, co powoduje, że „wpadają” one najczęściej do kosztownego z punktu widzenia podatnika, drugiego progu podatkowego. Znacznie zatem korzystniej byłoby podpisać właśnie ten rodzaj umowy i świadczyć usługi zarządcze w ramach prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

Jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako jedno ze źródeł przychodów jest wymieniona działalność wykonywana osobiście. Za przychody z takiej właśnie działalności uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku zatrudnienia na podstawie kontraktu menedżerskiego w danym przedsiębiorstwie dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście

Należy też pamiętać, że zgodnie art. 13 tejże ustawy, za przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich; przychody otrzymywane przez osoby, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie.

Całe powyższe wyliczenie w ustawie miało na celu właśnie sprecyzowanie czynności, które mogłyby znaleźć się w kontraktach menedżerskich i nakazanie stosowania skali podatkowej wynikającej właśnie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Właśnie taką interpretację zastosował także Naczelny Sąd Administracyjny, który już w 2010 r. uznał, że przychody z kontraktów menedżerskich stanowią przychody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście, zatem podlegające przepisom ustawy o PIT. I nie ma przy tym znaczenia, czy są one uzyskiwane ramach prowadzenia działalności gospodarczej czy też nie. Dlatego zatrudniając osobę w ramach takiego kontraktu bądź podejmując pracę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i chcąc jak najkorzystniej uregulować swoje zobowiązania publiczno-prawne, powinniśmy mieć na uwadze właśnie powyższe interpretacje przepisów podatkowych.

Marcin Liwacz, ekspert Grupy HRC
Waldemar Paturej
, ekspert Grupy HRC


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30974 )
Array ( [docId] => 30974 )