Nakłady na odśnieżanie pomniejszą przychód przedsiębiorcy

Kategoria: PIT
Data: 01-12-2013 r.

Wydatki na odśnieżanie i posypywanie piaskiem, solą lub innymi dozwolonymi substancjami dróg dojazdowych, odśnieżanie dachów, zrzucanie sopli lodowych a także zakup niezbędnego w tym celu sprzętu można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Zgodnie z przepisami art. 61 ustawy Prawo budowlane obowiązek odśnieżania nieruchomości, związany z utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektu budowlanego oraz umożliwieniem dostępu do drogi publicznej, ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. W przypadku współwłasności obiektu ciąży on na wszystkich współwłaścicielach łącznie, względnie na zarządcy obiektu. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności do roku. Te regulacje, zatem przesądzają, o tym że nakłady poniesione przez firmę będącą właścicielem nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na swojej stronie internetowej (www.msw.gov.pl) przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Obowiązek taki spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2.000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 10.000 m², m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Wynika to z faktu, że gdy temperatura wzrasta do 0 oC, zalegający śnieg robi się cięższy i może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia dachów oraz zadaszeń. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany grzywną a nawet natychmiastowym zakazem użytkowania obiektu.

Nakłady na odśnieżanie posesji, odśnieżanie i posypywanie piaskiem sola lub innymi dozwolonymi substancjami dróg dojazdowych, odśnieżanie dachów, zrzucanie sopli lodowych są ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów a zatem spełniają kryterium wymagane przez art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem podatnik wywiązujący się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno wydatki na nabycie narzędzi, jak i innych sprzętów, koniecznych do odśnieżenia nieruchomości wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej (łopaty, miotły czy inne sprzęty, mające zastosowanie do odśnieżania placu i drogi dojazdowej do nieruchomości). Należy je zakwalifikować do wydatków poniesionych w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Sprzęty o niskiej wartości mogą zostać odliczone od przychodu jednorazowo. Natomiast w przypadku, gdy wartość zakupionego sprzętu będzie wyższa niż 3.500 zł i jest założenie, że będą one wykorzystywane także w przyszłych latach, należy uznać, że jest to środek trwały, a jako taki podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych i amortyzacji. Podatnik musi pamiętać jednak, że dokonuje odpisów amortyzacyjnych tylko w czasie wykorzystywania sprzętów, czyli zimą, chyba, że są to urządzenia uniwersalne (np. kosiarka z możliwością dołączenia pługu). Taką możliwość ujęcia kosztów potwierdza choćby interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2013 r. ( IBPP2/443-363/13/WN), gdzie organ skarbowy wskazał, że bez przeszkód do środków trwałych może zostać zakwalifikowany pojazd, do którego będzie doczepiony pług służący odśnieżaniu placu i dróg dojazdowych.

Podobnie do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na wynagrodzenia np. na podstawie umów cywilnoprawnych dla osób zatrudnianych do wykonywania prac związanych z odśnieżaniem. Dość często zdarza się, że istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, albo powierzenia tych zadań pracownikom poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy.

W przypadku powierzenia zadań związanych z odśnieżaniem pracownikom szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj zawartej z nimi umowy cywilnoprawnej. Najwłaściwszą będzie tu umowa zlecenia (o ile oczywiście pracownicy np. na stanowisku sprzątaczki czy portiera nie mają już w umowie o prace powierzonych tych zadań). Unikać należy umów o dzieło, – dlatego że rzadko się zdarza, iż prace zimowe spełniają kryteria uznania ich za całościowy efekt.

Warto zaznaczyć, że jeśli pracodawca skieruje do ośnieżania dachu pracowników to musi im zapewnić:

  • posiłki i napoje profilaktyczne, na warunkach określonych w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,

  • pomieszczenie, w którym będą się mogli ogrzać lub zmienić odzież; pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.

Poza tym pracownik wykonujący te prace na wysokościach musi być wyposażony w środki ochrony indywidualnej m.in. w:

  • szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

  • hełmy ochronne,

  • obuwie zabezpieczające przed poślizgiem,

  • odzież ochronną odpowiednią do warunków klimatycznych.

Ponadto przed rozpoczęciem odśnieżania teren prac musi zostać odgrodzony, a strefy niebezpieczne, w których może dojść do obsunięcia się śniegu, lodu lub zrzucenia narzędzi - oznakowane. Należy tak zorganizować pracę, aby zabezpieczyć pracowników przed upadkiem, również z powodu załamania się dachu. Wszystkie wydatki poniesione na zabezpieczenia miejsca odśnieżania dachu i ochronę pracowników są kosztami uzyskania przychodów.

Firmy oczywiście mogą w przypadku prac związanych z odśnieżaniem korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, co jest czasem korzystniejsze ekonomicznie. W takim wypadku koszty usług firm zewnętrznych, zajmującej się odśnieżaniem, paliwo, konserwacja czy naprawy przeznaczonych do odśnieżania sprzętów są kosztami ponoszonymi w celu zabezpieczenia źródła przychodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33507 )
Array ( [docId] => 33507 )