Wynagrodzenie na przełomie roku - szczególny moment rozliczenia kosztów

Kategoria: PIT
Data: 20-11-2013 r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem ich wypłacenia we właściwym terminie.

Koszty pośrednio związane z przychodem są potrącane w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, co do zasady, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Wyjątkiem będą tu sytuacje ujęcia jako kosztów rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT). Od tej ogólnej zasady potrącania kosztów pośrednich istnieją wyjątki zawarte w art. 15 ust. 4a i 4f–4h ustawy o CIT i dotyczą one m.in. kosztów pracowniczych.

Szczególny sposób ewidencjonowania kosztów pośrednich do celów podatkowych dotyczy wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o PIT (czyli ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi wynagrodzenia te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznej wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji pracownika (art. 15 ust. 4g ustawy o CIT i odpowiednio art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT).

Zgodnie z tą zasadą wynagrodzenia za grudzień mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów grudnia bądź stycznia następnego roku. A zatem ich rozliczenie w grudniu albo w styczniu następnego roku będzie uzależnione od wypłacenia wynagrodzeń w terminie przewidzianym w przepisach prawa pracy bądź umowie. Jeśli został zachowany termin wypłaty wynagrodzenia, ustalony zgodnie z przepisami prawa pracy, lub wynika on z umowy, wówczas pracodawca zaliczy wynagrodzenie za grudzień 2013 r., wypłacone w styczniu 2014 r., do kosztów grudnia 2013 r. Natomiast jeśli pracodawca nie dotrzyma terminu wypłaty wynagrodzenia za grudzień, będzie mógł je zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu dokonania wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji pracownika (art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT), np. do kosztów podatkowych stycznia 2014 r

Przykład:

W regulaminie wynagrodzeń zapisano, że wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy są wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca. Jeśli pracodawca wynagrodzenie za grudzień 2013 r. wypłaci do 10 stycznia 2014 r., to powinien ująć je w kosztach podatkowych grudnia 2013 r. Natomiast jeśli dokona wypłaty za grudzień np. 11 stycznia 2014 r., koszt wynagrodzeń zaliczy do stycznia 2014 r

Należy zwrócić uwagę, że pracodawca nie ma dowolności w zaliczeniu wynagrodzeń pracowniczych do kosztów. Jeśli im je wypłaci lub pozostawi je do dyspozycji pracowników w terminie, zgodnie z przepisami prawa pracy, to powinien zastosować zasadę wynikającą z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT (koszt podatkowy z tytułu wynagrodzeń w miesiącu, za który są należne). Natomiast jeśli nie dotrzyma terminu przewidzianego do wypłaty wynagrodzenia, zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT (koszt podatkowy z tytułu wynagrodzeń w miesiącu, w którym zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracownika).

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31087 )
Array ( [docId] => 31087 )

Array ( [docId] => 31087 )