Osoba fizyczna może zastosować 8,5% stawkę podatku od najmu

Kategoria: PIT
Data: 16-09-2013 r.

Samej umowy najmu mieszkania osoba fizyczna nie musi zgłaszać do urzędu skarbowego. Zgłosić należy jednak fakt uzyskiwania przychodów z tego tytułu. Szczególnie w sytuacji gdy chcielibyśmy opodatkować go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli nieruchomość jest wynajmowana poza działalnością gospodarczą, to chcąc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemne oświadczenie w swoim urzędzie skarbowym.

Jest na to czas najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód powstał w grudniu.

Jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy pisemnej, to nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów. Ryczał oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (lub co kwartał) do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Osoby, które uważają, że stosowana dotychczas forma opodatkowania nie jest dla nich najkorzystniejsza, mogą ją zmienić w następnym roku. W tym celu trzeba pamiętać o złożeniu do 20 stycznia kolejnego roku pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

Przychody małżonków, podobnie jak innych podatników, uzyskanych z najmu rozliczać należy proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku (czyli standardowo – po 50%). Małżonkowie, między którymi istnieje w danym roku ustrój majątkowy współwłasności majątkowej małżeńskiej, mogą jednak złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich – najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. W przypadku małżonków korzystających z rozliczenia najmu na zasadach ryczałtu oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia, natomiast w przypadku małżonków rozpoczynających najem w trakcie roku – w terminie jego opłacania za pierwszy okres najmu w danym roku. Rozwiązanie takie dopuszcza art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przykład oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oświadczamy, że przychody z najmu lokalu mieszkalnego w 2013 roku będą opodatkowane w całości przez Annę Kowalską. Zaznaczamy, że jesteśmy małżeństwem o ustanowionej wspólności majątkowej. Przychody z najmu uzyskujemy od 2 sierpnia 2013 r.

Podpisy obojga małżonków

Opodatkowanie tylko jednego małżonka

Oświadczenie o rozliczeniu całości przychodów u jednego z małżonków należy składać co roku. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków obowiązuje jedynie przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

Przy opodatkowaniu przychodów z najmu, dzierżawy obowiązuje jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%. Ryczałt należy obliczać samodzielnie i wpłacać co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Przykład oświadczenia

(Brak jest druków wynikających z regulacji prawnych, ale urzędy skarbowe często posługują się gotowymi formularzami, które identycznie brzmią.)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KWARTALNYCH WPŁAT RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zawiadamiam, że od roku podatkowego . . . . . . . . wybieram kwartalny sposób opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podpis małżonka rozliczającego przychody

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28). Uzyskany przychód można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, darowizny, wydatki rehabilitacyjne, natomiast podatek o zapłacone przez nas składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że tych samych wydatków nie odliczyliśmy już od innych naszych dochodów lub podatku, rozliczanych według zasad ogólnych.

W trakcie roku wynajmujący nie muszą wypełniać żadnych deklaracji. Tylko wpłacać podatek.

Warto zaznaczyć, że osiąganie przez jednego z małżonków opodatkowanych ryczałtem przychodów z tzw. prywatnego najmu nie jest przeszkodą dla rozliczenia się przez nich we wspólnym zeznaniu. Muszą oni jednak spełnić pozostałe ustawowe warunki skorzystania z tej preferencji. Wynika z nich, że aby małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu mogli rozliczyć się razem za dany rok podatkowy, muszą:

  • posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy,
  • pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
  • nie korzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy to przychodów z prywatnego najmu) lub kartą podatkową albo podatkiem tonażowym,
  • złożyć wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (oboje lub jedno z nich), wyrażony w zeznaniu podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli małżonkowie spełniają łącznie wszystkie wskazane kryteria, mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia w jednym zeznaniu.


Tagi: najem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31066 )
Array ( [docId] => 31066 )