Rodzice po rozwodzie. A co z ulgą na dziecko?

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 21-04-2017 r.

Z ulgi na dziecko w rozliczeniach za 2016 rok może skorzystać podatnik, który spełni ustawowe warunki. Czy byli małżonkowie skorzystają z ulgi na dziecko?

Z ulgi na dziecko w rozliczeniach za 2016 rok może skorzystać podatnik, który:

1. osiągnął dochody opodatkowane według skali podatkowej

2. wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochodynie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;


3. wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów;
4. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).

Odliczenia w PIT

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, w stosunku do:

1) jednego dziecka – kwota 92,67 zł,
2) dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
3) trojga i więcej dzieci – kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Byli małżonkowie a ulga

W tej sprawie wypowiedziała się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 21 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1117.2016.1.MZA).

Sprawa dotyczyła podatnika, który wychowuje pięcioletnią córkę. W 2015 roku rozwiódł się z żoną. Dziecko mieszka z ojcem, a z matką przebywa w określone dni. Oboje rodzice zachowują władzę rodzicielską. Koszty związane z utrzymaniem pokrywa ojciec. Jego dochody za 2016 rok przekroczyły 56.000 zł. Podatnik chciał wiedzieć, czy ma prawo do skorzystania z ulgi na dziecko. Uważał, że tak.

Mężczyzna wyjaśnił, że uprawnionym do skorzystania z ulgi jest podatnik, który spełnił określone warunki, tj.:

  • osiągnął dochody opodatkowane według zasad określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
  • wykazał podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Skoro zarówno podatnik, jak i była żona wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do małoletniej córki, to prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługuje obojgu. Przy czym odliczenia rodzice powinni dokonać, uwzględniając ustalony przez nich sposób podziału ulgi, określając kwotę odliczenia w dowolnej proporcji. Natomiast gdyby nie doszło do porozumienia, odliczenie przysługuje po połowie, tj. w wysokości 50% kwoty ulgi prorodzinnej.

Organ podatkowy przyznał podatnikowi rację.

Sprawdź też:

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40278 )
Array ( [docId] => 40278 )