Wydatki na remont – dowiedz się kiedy możesz zaliczyć je do kosztów

Kategoria: PIT
Data: 31-05-2017 r.

Kiedy wydatki poniesione na przebudowę nieruchomości można rozliczyć przez odpisy amortyzacyjne, a kiedy jako koszt uzyskania przychodu? Poznaj stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

Odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr 2461-IBPB-1-1.4511.514.2016.3.ZK.

W czym tkwił kłopot?

Przedsiębiorstwo wygrało przetarg na dzierżawę przedszkola. Budynek był bardzo zaniedbany i konieczny okazał się m.in.: remont łazienek, przebudowa klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy poniesione nakłady na prace remontowe będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Podatnik uważał, że wykonane prace należy zakwalifikować, jako remont, ponieważ w budynku nie doszło do jego przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji czy też adaptacji lub modernizacji.

Pogląd organu podatkowego

Organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli wskazane prace mają na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku, a w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpi wzrost wartości użytkowej tego środka trwałego, to wydatki poniesione w związku z ich przeprowadzeniem, jako wydatki remontowe, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia.

Izba skarbowa przypomniała, że istotą remontu są wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

W odniesieniu do wydatków na środek trwały, co do zasady, wydatki na jego remont, a więc odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej). Tym samym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

KOMENTARZ EKSPERTA

Pojęcie remontu nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w prawie podatkowym, przez co konieczne było sięganie do definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane. Według tej ustawy, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Stanowisko wyrażone przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest zgodne z powyższą definicją i wyjaśnia bardzo istotną dla podatnika kwestię, czyli to, kiedy wydatki poniesione na przebudowę nieruchomości można rozliczyć przez odpisy amortyzacyjne, a kiedy jako koszt uzyskania przychodu.

Aby móc zakwalifikować wydatek do kosztu konieczne jest spełnienie kilku przesłanek. Remont nie może prowadzić do zwiększenia początkowej wartości nieruchomości, do zmiany jej przeznaczenia ani do jej ulepszenia względem stanu początkowego.

W przedstawionym stanie faktycznym celem podatnika było doprowadzenie nieruchomości do stanu, w którym ponownie będzie mógł pełnić funkcję przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt, że zastosowane zostaną przy remoncie nowoczesne materiały pozostaje bez znaczenia, gdyż jest to wymaganie przedstawione przez sanepid, a jego spełnienie jest konieczne dla legalnego funkcjonowania przedszkola. Poza tym wbrew rozsądkowi byłoby wymagać użycia przestarzałych i niebezpiecznych materiałów w celu uzyskania możliwości wykazania kosztu uzyskania przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym, modernizacja dotyczy nieruchomości dzierżawionej. Przeprowadzone prace spełniają warunki niezbędne do uznania ich jako przesłanki remontu. W konsekwencji taką czynność należy zakwalifikować jako inwestycję w obcych środkach trwałych, którą można rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia.

Mikołaj Mroziński

asystent prawny w Kancelarii
Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. j.

Inwestycje w obcych środkach trwałych to nakłady ponoszone na ulepszenie istniejącego już środka trwałego, który nie stanowi własności (współwłasności) podatnika, jest jednak przez niego wykorzystywany, na podstawie stosownej umowy (najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.

W sytuacji, gdy organ podatkowy uzna, że zakres prac stanowi ulepszenie nieruchomości albo zwiększenie jej początkowej wartości użytkowej, to wówczas podatnik będzie miał możliwość przeprowadzenia odliczenia wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne.

Polecamy też w PortaluFK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.514.2016.3.ZK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40416 )
Array ( [docId] => 40416 )