Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży książek specjalistycznych

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 14-09-2015 r.

Wydawanie czasopism i książek we własnym imieniu i na własny rachunek jest działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT i art. 12 ust. 3 ustawy CIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. W przypadku sprzedaży książek i czasopism specjalistycznych jest to bardzo istotne, bo zgodnie z art. 146a ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku wynosi 8% dla towarów i usług wskazanych w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz załączniku nr 3 do ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a. Natomiast w poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono bez względu na symbol PKWiU czasopisma specjalistyczne.

Stosownie do art. 2 pkt 27f ustawy przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Przepisy ustawy, jak i przepisy wykonawcze do ustawy nie przewidują obniżonych stawek podatku dla dostawy książek zgrupowanych pod symbolem PKWiU 58.14.1 – preferencyjne stawki podatku mają zastosowanie wyłącznie do wskazanych w ww. przepisach dostaw książek zgrupowanych pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1.

dr Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37988 )
Array ( [docId] => 37988 )

Array ( [docId] => 37988 )