Nabywca towarów wrażliwych zapłaci VAT za sprzedawcę

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-05-2013 r.

Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 października 2013 roku, zakłada wprowadzenie nieznanej dotychczas na gruncie VAT odpowiedzialności solidarnej za rozliczanie tego podatku. Jeśli projektowane przepisy wejdą w życie, nabywcy towarów wrażliwych będą odpowiadali za brak zapłaty VAT przez ich sprzedawcę.

Nowela przewiduje dodanie do ustawy o VAT nowego działu, zawierającego przepisy regulujące odpowiedzialność podatkową nabywcy towarów wrażliwych. Celem wprowadzenia tych przepisów jest zdaniem ustawodawcy zwiększenie odpowiedzialności podatników wynikającej z zawieranych przez nich transakcji, co jest konieczne w związku z nasilającym się procederem nadużyć podatkowych w obrocie tymi towarami.

Zauważyć należy, że wprowadzenie tych przepisów jest zgodne z prawem unijnym. Możliwość taką przewiduje, bowiem art. 205 Dyrektywy 2006/112/WE. Przepis ten stanowi, że w niektórych sytuacjach (wskazanych w art. 193-200 oraz art. 202, 203 i 204 tej Dyrektywy), państwa członkowskie mogą postanowić, że osoba inna niż zobowiązana do zapłaty VAT, będzie solidarnie odpowiedzialna za odprowadzenie podatku należnego.

Przepisy o odpowiedzialności solidarnej mają mieć zastosowanie do podatników (zarówno czynnych jak i zwolnionych) oraz podmiotów niezarejestrowanych w takim charakterze, którzy będą nabywać towary wrażliwe. Podmioty te będą odpowiedzialne solidarnie wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe.

Oznacza to, że podstawą objęcia nabywcy odpowiedzialnością solidarną ma być wyłącznie zaległość podatkowa dostawcy, wynikająca z niewpłaconego przez niego podatku. Chodzi tu zarówno o podatek wynikający z deklaracji VAT jak też z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości, na podstawie których wystawiony zostanie tytuł wykonawczy). Odpowiedzialność ta będzie mieć miejsce w części proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na rzecz nabywców dostawę towarów wrażliwych.

 

Zauważyć przy tym należy, że osoby trzecie nie są odpowiedzialne za zaległości podatkowe z mocy samego prawa, lecz wyłącznie na skutek orzeczenia przez organ podatkowy takiej odpowiedzialności w drodze decyzji (zob. art. 108 § 1 Ordynacja podatkowej).

Dotyczyć to będzie również odpowiedzialności solidarnej, wprowadzanej omawianą nowelizacją. Z projektowanych znowelizowanych przepisów art. 117b Ordynacji podatkowej wynika przy tym, że na podstawie przepisów ustawy o VAT wprowadzających odpowiedzialność solidarną, nabywca odpowiadać będzie wyłącznie za zaległość podatkową dostawcy.

Zakres odpowiedzialności nie będzie obejmował odsetek za zwłokę od tych zaległości (naliczonych w okresie przed wydaniem decyzji orzekającej odpowiedzialność) oraz kosztów egzekucyjnych związanych z ich egzekwowaniem. Nie będzie również możliwe orzekanie o odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jeżeli upłyną trzy lata od daty dokonania dostawy towarów. Termin ten będzie liczony od końca tego roku, w którym dostawa miała miejsce.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31372 )
Array ( [docId] => 31372 )