Niektóre szkolenia dla księgowych mogą być zwolnione z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-06-2013 r.

Szkolenia prowadzone przez prywatne firmy mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, jeśli świadczone usługi są kształceniem lub przekwalifikowaniem zawodowym, a kształcenie to jest bezpośrednio powiązane z daną branżą lub zawodem i wynika ze szczególnych przepisów dotyczących danego zawodu. Tak wynika z wyroku WSA.

Sprawa dotyczyła spółki, która jest czynnym podatnikiem VAT i w ramach swojej działalności prowadzi usługi szkoleniowe dotyczące podatków przeznaczone dla pracowników działów księgowości. Firma spytała ministra finansów, czy szkolenia, które organizuje mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Jej zdaniem ma prawo do zwolnienia z podatku. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za niewłaściwe. Podobnego zdania był też sąd.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Gliwicach, stwierdził, że normę z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT „prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach” należy rozumieć, jako przepisy szczególne, a nie przepisy ogólne w szeroko rozumianym prawie pracy. Jako przykład sąd wskazał lekarza, który musi odbyć określoną liczbę godzin szkolenia, aby nadal móc wykonywać zawód.

 

Analizując to orzeczenie w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na kontekst prawa unijnego. W zamierzeniu ustawodawcy krajowego, art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT jest jednym z kilku implementujących zwolnienie określone w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmujące m.in. kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Zwolnienie wynikające z dyrektywy ma, więc charakter przedmiotowo-podmiotowy.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT powtarza kryterium przedmiotowe odnoszące się do kwalifikacji usług jako kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Nie stanowi jednak prawidłowej implementacji tego przepisu z dyrektywy. Formułuje, bowiem dodatkowe kryterium odnoszące się do świadczenia usług „w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. Kryterium to nie wynika jednak z dyrektywy i nie do końca jest zrozumiałe.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakim stopniu (zakresie) usługi powinny być uregulowane w „odrębnych przepisach”, aby stosowanie zwolnienia było możliwe. Z drugiej natomiast strony, przepis krajowy pomija kryterium podmiotowe (usługodawcą jest podmiot prawa publicznego lub instytucja, której cele są uznane przez państwo członkowskie). Na podstawie przepisu krajowego zwolnione są, więc również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone przez podmioty komercyjne, o ile tylko spełniają te dodatkowe kryterium odnoszące się do „uregulowanego” sposobu świadczenia usług.

Na gruncie prawa krajowego zakres zwolnienia jest, więc szerszy, niż wynika to z regulacji unijnych (tym bardziej, jeśli wziąć również pod uwagę zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, odwołujące się do źródła finansowania usługi). Niemniej, w przypadku wadliwej implementacji prawa unijnego podatnicy są uprawnieni do stosowania niezgodnego z dyrektywą przepisu krajowego, jeśli jest to dla nich korzystne. Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy wprowadzające zwolnienie powinny być interpretowane w sposób ścisły.

W sprawie rozstrzyganej przez WSA nie budziło wątpliwości, że usługi szkoleniowe dla księgowych stanowiły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Jednocześnie, ponieważ były prowadzone przez podmiot prywatny trudno uznać, aby było spełnione kryterium podmiotowe wynikające z dyrektywy (i upatrywać podstawy zwolnienia bezpośrednio w prawie unijnym). Dlatego kluczowe było rozstrzygnięcie, czy usługi te były świadczone „w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. Choć przesłanka ta jest niezbyt precyzyjna, trzeba zgodzić się z WSA, że regulacje dotyczące formy i zasad świadczenia usług powinny być skonkretyzowane i odnosić się do danego zawodu (np. jak w przypadku regulacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez radców prawnych).

Szkolenia prowadzone przez prywatne firmy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, jeżeli:

  • Świadczone usługi są kształceniem lub przekwalifikowaniem zawodowym.
  • Kształcenie jest bezpośrednio powiązane z daną branżą lub zawodem i wynika ze szczególnych przepisów dotyczących danego zawodu.

Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31409 )
Array ( [docId] => 31409 )