Od samochodu będącego przedmiotem najmu odliczymy VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2013 r.

Ograniczenia dotyczące odliczenia VAT nie mają charakteru bezwzględnego. Nie stosuje się ich w sytuacji, gdy nabywane samochody i pojazdy są oddane w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli jest to przedmiotem działalności podatnika, a ponadto samochody są przeznaczone wyłącznie na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Oznacza to że, jeśli podatnik zakupi np. samochód osobowy (albo inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) i przeznaczy go wyłącznie na cele wynajmu przez okres wynoszący minimum 6 miesięcy, to wolno mu będzie odliczyć 100% VAT z faktury dokumentującej jego nabycie. Przy czym zawarcie takiej umowy np. z własnym pracownikiem pozwoli nie tylko na pełne odliczenie VAT od zakupu samochodu, ale również na jego wykorzystywanie przez tę osobę nie tylko do celów prywatnych, lecz także służbowych.

Po upływie wspomnianego półrocznego okresu przedsiębiorca może zgodnie z prawem przeznaczyć pojazd, oprócz najmu czy dzierżawy także na inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rozszerzenie zakresu wykorzystywania nabytego auta nie wpłynie negatywnie na pełne prawo do wspomnianego odliczenia. Podatnik nie będzie więc zobowiązany do skorygowania na zmniejszenie uprzednio odliczonego z tytułu wspomnianego zakupu podatku VAT naliczonego.

Tak będzie również wtedy, gdy po upływie pół roku zrezygnuje on z najmu bądź z dzierżawy wspomnianego samochodu na rzecz pozostałych celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (tj. do działalności opodatkowanej innej niż najem czy dzierżawa).

 

Co istotne, legalność oraz skuteczność takich działań pod kątem możliwości pełnego odliczenia VAT od samochodu osobowego (albo innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) potwierdzały organy podatkowe.

Za przykład mogą tutaj posłużyć m.in. interpretacje:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2012 r. ( ILPP2/443-1663/11-2/AK) a także
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lipca 2012 r. ( IPPP3/443-562/12-2/MPe) i z 18 grudnia 2012 r. (IPPP2/443-1109/12-2/AO).

Fikus przyznawał bowiem, że użyte w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej sformułowanie odnośnie do oddania w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Skutecznego oddania samochodów np. w najem bądź dzierżawę pod kątem możliwości pełnego odliczenia VAT wolno zatem dokonać także podatnikowi, który jako główną prowadzi działalność w innym zakresie.

Jednak aby uniknąć ewentualnych sporów z organami podatkowymi na tym tle wskazane jest rozszerzenie przez przedsiębiorcę zakresu prowadzonej działalności gospodarczej o wynajem samochodów. Powyższa zmiana powinna być uwidoczniona w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG/KRS.

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika ponadto, że do nabycia wspomnianego uprawnienia konieczne jest nie tylko przeznaczenie samochodów na wynajem przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale również faktyczne ich wykorzystywanie, tj. fizyczne używanie przez podmiot trzeci (zob. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 września 2012 r. nr IPTPP4/443-398/12-5/OS).

Dodatkowo w omawianym okresie samochód nie powinien być wykorzystywany na inne potrzeby niż najem, dzierżawa czy leasing itp., nawet jeśli będą one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Mariusz Olech, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31354 )
Array ( [docId] => 31354 )

Array ( [docId] => 31354 )