Poznaj sposób na łatwiejsze korygowanie sprzedaży

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Kuciński
Data: 23-09-2016 r.

W obecnym stanie prawnym niema już wątpliwości, że faktury możesz korygować zbiorczo. Sprawdź, kiedy jest to dla Ciebie korzystne rozwiązanie.

Możliwość zbiorczego korygowania faktur VAT tj. wystawiania zbiorczych faktur korygujących potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Tytułem przykładu wskazać można decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-391/13-4/SJ. Organ podatkowy przypomniał w niej, że „(…) Art. 106j ustawy o VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej wskazując jednocześnie minimalny zakres danych, jakie taka faktura powinna zawierać. W konsekwencji podatnicy mogą wystawić jedną fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych dla jednego odbiorcy (kontrahenta) w danym okresie rozliczeniowym”.

Czy zbiorcza korekta ma wady

 

Chociaż możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem – to jednak ma także i wadę. Otóż musisz pamiętać, że zbiorcze faktury korygujące powinny zawierać generalnie wszystkie dane, wymagane dla faktur korygujących. Wskazuje je art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

Takie też stanowisko prezentują organy skarbowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1/443-1025/12-2/AP).

A może uproszczone zbiorcze faktury korygujące

Pamiętaj jednak, że od zasady przedstawionej wcześniej zasady, że zbiorcze faktury korygujące muszą zawierać wszystkie wymagane dla faktur korygujących dane – istnieje wyjątek. Wskazuje go art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje możliwość wystawiania uproszczonych zbiorczych faktur korygujących. Faktury takie możesz wystawiać w przypadkach, gdy udzielasz opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług, dokonanych lub świadczonych dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Uproszczony charakter tych zbiorczych faktur korygujących przejawia się w tym, że nie muszą one zawierać:

  • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
  • dat dokonania lub zakończenia dostaw towarów lub wykonania usług lub dat otrzymania zapłaty,
  • nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.

W zamian za to wystawiane przez Ciebie zbiorcze uproszczone faktury korygujące, powinny zawierać wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka (art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Zapamiętaj!

Zbiorcze uproszczone faktury korygujące muszą również wskazywać przyczynę korekty. Zwracają na to uwagę organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-847/13-2/PR).

Jaki kurs przeliczeniowy zastosować przy zbiorczej fakturze korygującej

Pamiętaj, że zbiorcze faktury korygujące (w tym uproszczone zbiorcze faktury korygujące), możesz wystawiać również do faktur w walutach obcych. W takiej sytuacji nie masz oczywiście możliwości zastosowania jednego, zbiorczego kursu przeliczeniowego. W konsekwencji przy wystawianiu zbiorczych faktur korygujących musisz stosować kursy właściwe dla korygowanych faktur pierwotnych. W praktyce może to być ogromna ilość różnych odmiennych wartości.

Zdaniem organów skarbowych (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-19/12-2/LK) w sytuacji, gdy podatnik  wystawi zbiorczą fakturę korygującą do faktur z danego okresu rozliczeniowego, to nie może przyjąć jednego uśrednionego kursu walut dla wszystkich pozycji korygowanych, lecz odrębnie do każdej pozycji odnoszącej się odpowiednio do korygowanej faktury pierwotnej.

Uwaga na wyjątki

Pamiętaj jednak, że od tej zasady jest wyjątek. Dotyczy on zbiorczych faktur korygujących, wystawianych w związku z podwyższeniem ceny (o ile podwyższenie ceny nie jest konsekwencją błędów popełnionych przy wystawianiu faktur). W tego typu przypadkach, dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na tej fakturze jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej. Dotyczy to również sytuacji, gdy cena podwyższana jest zbiorczo przy wykorzystaniu zbiorczej faktury korygującej. Poprawność tego stanowiska potwierdził WSA w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 1665/09.

Rafał Kuciński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39533 )
Array ( [docId] => 39533 )

Array ( [docId] => 39533 )