Rozliczanie faktur korygujących wciąż jest kłopotliwe

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2013 r.

Podatnicy VAT mają prawo korygować treść wystawionych faktur. Jest to konieczne, jeżeli przy wystawianiu faktur źródłowych popełnione zostały błędy. Korekta będzie także konieczna w przypadku wystąpienia po wystawieniu faktury pierwotnej określonych w przepisach zdarzeń.

Jeśli sprzedawca towarów lub usług, tj. wystawia fakturę korygującą, to jego obowiązki można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą obowiązki związane z rozliczaniem faktur, których wystawienie nie wpływa na treść złożonych przez sprzedawcę deklaracji VAT (np. faktury korygujące wystawiane w celu skorygowania pomyłek w nazwach towarów lub usług czy w oznaczeniu sprzedawcy lub nabywcy). W takim przypadku obowiązkiem księgowego jest jedynie dołączenie faktury korygującej do korygowanej faktury pierwotnej. Księgowy nie musi (choć może) wykazywać takich faktur w ewidencji VAT, gdyż muszą w niej być wykazywane tylko informacje wpływające na treść składanych deklaracji VAT (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT).

 

Z kolei do drugiej grupy należą przypadki, gdy faktury korygujące wpływają na treść złożonych przez sprzedawcę deklaracji VAT. Rozliczając takie faktury korygujące księgowy ma obowiązek wykonania stosownych zapisów w prowadzonej ewidencji VAT (np. w rejestrze wystawionych faktur korygujących) oraz uwzględnienia kwot wynikających z faktur korygujących we właściwych pozycjach deklaracji VAT (np. w przypadku faktur korygujących sprzedaż opodatkowaną stawką podstawową w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D).

Termin rozliczenia faktury korygującej, a tym samym rodzaj zastosowanej deklaracji VAT zależy od rodzaju faktury. W związku z tym można wyróżnić trzy rodzaje faktur korygujących, a mianowicie rozliczane przez:

 1. Uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione.

 2. Ujęcie ich w deklaracji za ten okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą (względnie w deklaracji za okres rozliczeniowy otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej).

 3. Korektę deklaracji, w której została uwzględniona faktura pierwotna będąca przedmiotem korekty.

Faktury korygujące rozliczane na bieżąco

Do pierwszej z ww. grup faktur korygujących należą korekty rozliczane zawsze na bieżąco, tj. w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) ich wystawienia. Chodzi tu przede wszystkim faktury korygujące wystawiane w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej z przyczyn, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej (np. na skutek niespełnienia przez nabywcę określonych w umowie warunków czy wystąpienia zdarzenia, które uprawniało wystawcę faktury do podwyższenia ceny).

Określenie drugiej kategorii faktur korygujących należących do tego grupowania zależy od przyjęcia stanowiska, co do istnienia obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru niektórych faktur korygujących. Zakładając, że obowiązek taki istnieje (tj. że przepisy art. 29 ust. 4a-4c ustawy o VAT są zgodne z przepisami unijnymi) to do faktur rozliczanych na bieżąco należą także dokumenty wymienione w art. 29 ust. 4b ustawy o VAT, a więc faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania lub kwotę podatku dotyczące:

 • Eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT).

 • Dostaw towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

 • Sprzedaży energii elektrycznej, chłodniczej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (czyli usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usług związanych z odpadami, usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałych usług sanitarnych).

 • Pozostałych przypadków, jeżeli w korygowanej fakturze pierwotnej do której odnosi się korekta nie wykazano kwoty podatku (dotyczy to np. faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania sprzedaży zwolnionej od podatku czy opodatkowanej stawką 0%).

Faktury korygujące wymagające potwierdzenia odbioru

Do drugiej grupy dokumentów należą faktury korygujące wymagające potwierdzenia odbioru. Chodzi tu o faktury, które nie zostały wymienione w art. 29 ust. 4b pkt 1-3 ustawy o VAT, a zatem o faktury:

 • Obniżające kwotę podatku z powodu zmniejszenia podstawy opodatkowania (zob. art. 29 ust. 4a w zw. z art. 29 ust. 4b pkt 4 ustawy o VAT), a więc faktury korygujące dokumentujące udzielenie rabatu lub zmniejszenie ceny z innej przyczyny (np. reklamacji).

 • Wystawiane w przypadku zwrotu: towarów, kwot nienależnych, zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat.

 • Dokumentujące stwierdzenie pomyłki zawyżającej na fakturze kwotę podatku (zob. art. 29 ust. 4c ustawy o VAT) a więc, przykładowo faktury korygujące wystawiane w związku z:

  • zawyżeniem stawki podatku lub opodatkowaniem czynności zwolnionej z podatku,
  • opodatkowaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu (w szczególności chodzi o opodatkowanie czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium Polski),
  • innymi pomyłkami (np. pomyłkami w ilości towarów, w cenie czy w kwocie podatku), których skutkiem było zawyżenie kwoty podatku.

Tego rodzaju faktury księgowy firmy będącej wystawcą faktury może rozliczyć pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury, posiada potwierdzenie otrzymania tej korekty przez nabywcę. Uzyskanie potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia firmę do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4c w zw. z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT).

W przypadku faktur wymagających potwierdzenia odbioru wyjściowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc/kwartał, w którym nabywca otrzymał korektę faktury, a nie data otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury.

Moment otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej ma znaczenie dopiero wtedy, gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten wyjściowy okres rozliczeniowy (czyli za ten, w którym nabywca otrzymał korektę faktury), podatnik będący wystawcą nie otrzymał od nabywcy potwierdzenia odbioru tego dokumentu.

Faktury korygujące rozliczane w drodze korekty deklaracji

Niektóre faktury korygujące podatnik będący wystawcą faktury powinien rozliczać w drodze korekty deklaracji VAT. Chodzi tu o tę deklarację, w której zostały uwzględnione korygowane faktury pierwotne. Są to faktury korygujące podwyższające kwotę podatku należnego wykazanego na fakturze pierwotnej. Chodzi tu o przypadki, gdy konieczność korekty jest konsekwencją błędu popełnionego przy wystawieniu faktury pierwotnej (a zatem nie należą do tej grupy faktury korygujące wystawiane w związku z podwyższeniem ceny z przyczyn, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej).

Obowiązek dokonywania „wstecznej” korekty należnego VAT potwierdza stanowisko organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r., sygn. IPPP1-443-212/10-2/AS). Faktury korygujące, które rozliczane są w drodze korekty deklaracji dotyczą:

 • Użycia stawki podatku niższej od prawidłowej (np. stawki 8% zamiast 23%).

 • Zastosowania zwolnienia od podatku zamiast opodatkowania.

 • Innych pomyłek (np. w ilości towarów, w cenie czy w kwocie podatku itp.), których skutkiem było zaniżenie podatku należnego wykazanego na fakturze pierwotnej.


Tagi: faktura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31352 )
Array ( [docId] => 31352 )