Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT od 1 czerwca 2019 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 05-04-2019 r.

Nie od kwietnia, jak wcześniej zapowiadano, lecz dopiero od 1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy w sprawie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej. Natomiast na nową matrycę stawek VAT przedsiębiorcy będą musieli zaczekać do przyszłego roku.  

Wśród wielu zmian przepisów o VAT, które zostały bądź dopiero zostaną wprowadzone w 2019 roku – znajdują się również te, które dotyczą stosowania przez przedsiębiorców stawek tego podatku. Mają one polegać nie tylko na wdrożeniu specjalnej matrycy takich stawek, ale także na wprowadzeniu do ustawy o VAT regulacji w zakresie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej. Ustanowienie tej instytucji ma związek z tym, że od 1 stycznia 2020 r. zmieni się sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania wspomnianego podatku. Zmiana będzie polegać na odejściu od PKWiU 2008 na rzecz:

 
  • unijnej nomenklatury scalonej (CN) – w zakresie towarów, oraz
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 – w zakresie usług.

Istota nowych przepisów

Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS) nie tylko ma ułatwić stosowanie nowej matrycy stawek, ale również zapewnić podatnikom i organom podatkowym, na gruncie nowych przepisów, większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Dzięki niej podatnicy mający wątpliwości w tej kwestii, będą mogli zwrócić się w tej sprawie do fiskusa i uzyskać WIS dla poszczególnych towarów i usług. Dzięki otrzymaniu takiego dokumentu, w postaci decyzji administracyjnej, otrzymają prawną gwarancję, że przy sprzedaży tych towarów bądź świadczeniu usług naliczają VAT w prawidłowej wysokości. W takim przypadku organy podatkowe nie będą mogły zakwestionować wysokości stosowanych przez podatnika stawek VAT (oczywiście przy założeniu, że towar albo usługa będą odpowiadać opisowi zawartemu w WIS). Decyzja ta będzie bowiem dla fiskusa wiążąca. Taka informacja będzie więc pełnić podobną rolę jak funkcjonujące już od pewnego czasu Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) oraz Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT).

Wnioski w sprawach WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana na wniosek zainteresowanego. Do ubiegania się o taki dokument będą uprawnieni:

  • czynni podatnicy VAT,
  • podatnicy podmiotowo zwolnieni z VAT, mający NIP,
  • inne podmioty, które dokonują lub zamierzają dokonywać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) albo świadczenia usług,
  • zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.\

Zainteresowany we wniosku będzie musiał umieścić informacje niezbędne do dokładnej identyfikacji towaru lub usługi, których dotyczy stawka VAT (w tym szczegółowy opis pozwalający na ich klasyfikację odpowiednio według CN albo PKWiU), ale także m.in. dane podatnika lub zamawiającego, a także pełnomocnika tych podmiotów, jeżeli został ustanowiony. Do wniosku, o którym mowa, można będzie także dołączać inne dokumenty pomocne w tym zakresie, takie jak np. atesty, instrukcje, plany, fotografie itp. Jego wzór ma zostać określony przez Ministra Finansów w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT. Złożenie wniosku w tej sprawie będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty (obliczanej jako iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów i usług, których dotyczyć będzie wniosek).

Organem, do którego będą składane wnioski w sprawie WIS będzie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Organ ten będzie zarazem organem odwoławczym od wydawanych w tym trybie decyzji, jak również dokonującym z urzędu zmiany wydanych WIS, w przypadkach wskazanych w ustawie.

Od kiedy ochrona?

Autorzy nowelizacji pierwotnie zakładali, że przepisy dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej zaczną obowiązywać już od 1 kwietnia 2019 r., jednakże tego terminu nie udało się dotrzymać. W świetle aktualnych założeń,  regulacje te wejdą w życie w połowie roku i już od  1 czerwca 2019 r. podatnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie WIS. Od tego dnia będzie również możliwe wydawanie na ich podstawie decyzji przez dyrektora KIS. Jednakże wynikająca z tych decyzji moc ochronna podatników zacznie działać (poza pewnymi wyjątkami) dopiero od 1 stycznia 2020 roku, tj. po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.   

Źródło:

  • projekt z 9 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (na etapie prac legislacyjnych – druk sejmowy nr 3255).

RP

 

 

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41016 )
Array ( [docId] => 41016 )