Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Kuciński
Data: 26-04-2015 r.

Przedsiębiorcy, u których powstała nadpłata podatku mogą wykorzystać ją do spłaty zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Takie rozliczenie może mieć miejsce także w przypadku podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jest nią również m.in.: kwota podatku pobrana przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, kwota zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się również tę część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nie jest uznawana za nadpłatę, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Powstanie nadpłaty w podatku od towarów i usług wynika najczęściej z korekty deklaracji. W przypadku podatników VAT rozliczających podatek w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach nadpłata może powstać w sytuacji korekty rozliczeń w związku ze zwiększeniem w danym okresie kwot podatku naliczonego do odliczenia lub zmniejszeniem kwoty podatku należnego. Skutkiem takich zdarzeń jest najczęściej obniżenie zobowiązania podatkowego z dany okres.

Nadpłata w VAT u podatników rozliczających się miesięcznie powstaje na zasadach ogólnych – czyli w momencie zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Natomiast u przedsiębiorców składających deklaracje rozliczeniowe w sposób kwartalny nadpłata powstaje w dniu złożenia deklaracji.

Trzeba pamiętać, że decyduje tutaj nie data nadania listu z deklaracją w urzędzie pocztowym, a data wpływu tego rozliczenia do organu podatkowego. Decydującą rolę odgrywa to, od kiedy ma on możliwość zapoznania się z treścią dokumentu z zadeklarowanym rozliczeniem. To od tego momentu uzyskuje on wiedzę o obliczeniu kwoty podatku i jej wysokości.

Należy pamiętać, iż jeśli nadpłata wynika ze skorygowania deklaracji przez podatnika – nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

  • 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji lub
  • 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty.

Jeśli natomiast to fiskus dokona korekty deklaracji na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli w ramach czynności sprawdzających – zwrot nadpłaty nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez podatnika.

Nadpłata wraz z ewentualnym oprocentowaniem podlega w pierwszej kolejności zaliczeniu na poczet bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę). Jeżeli urząd dokona takiego zaliczenia z urzędu, wydaje w tej sprawie stosowne postanowienie, na które służy zażalenie.

Jeśli natomiast żadna z takich sytuacji nie występuje – nadpłata podlega zwrotowi na rachunek podatnika. Przedsiębiorca może również wnioskować o zaliczenie nadpłaty na konto przyszłych zobowiązań podatkowych. Może to dotyczyć nie tylko podatku od towarów i usług, ale także podatków dochodowych.

Jeśli przedsiębiorca ma zaległości podatkowe, to nie musi składać do urzędu skarbowego wniosku o zaliczenie kwoty nadpłaty na poczet tych zaległości. Organ podatkowy zrobi to z urzędu.

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37155 )
Array ( [docId] => 37155 )