Dokumentowanie transakcji upustu na rzecz kupca

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2015 r.

Świadczenie ze strony spółki na rzecz kupca, które nie jest opustem lub obniżką ceny, może być udokumentowane notą księgową. W takiej sytuacji prawnej nie ma możliwości wystawienia faktury.  

Spółki często nagradzają kupców sprzedających ich towary różnego rodzaju premiami (bonusami). W ten sposób producenci, działając niejako ponad kontrahentami, którzy są bezpośrednimi odbiorcami ich towarów, jakie następnie rozprowadzają wśród kupców – chcą ich zachęcić do skuteczniejszej sprzedaży wytwarzanych przez siebie towarów. Pojawia się wówczas problem, jak dokumentować takie świadczenia.

Problem ten nasilił po kluczowej nowelizacji ustawy o VAT, ustanawiającej m.in. nowe zasady fakturowania. Bonus jednak nie są uzależnione od jakiejkolwiek czynności kupców na rzecz spółki, która mogłaby być uznana za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie dochodzi także do dostawy towarów. Tym samym wystawianie faktury przez którąkolwiek ze stron jest nieuprawnione - byłaby to tzw. pusta faktura, niedokumentująca żadnego zdarzenia, które podlegałoby regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Pojęcia te nie zostały w ustawie o podatku od towarów i usług zdefiniowane. Pojęcia „opust” czy też „obniżka ceny” generalnie odpowiadają pojęciu „rabat”, które było używane w przepisach wcześniej obowiązującego art. 29 ustawy.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych na gruncie ustawy o VAT za rabat należy uznać obniżenie ceny transakcyjnej towaru lub usługi, mające również formę: bonifikaty, upustu, uznanej reklamacji lub skonta.

Rabat ma bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tak rozumiany rabat powinien obniżać podstawę opodatkowania, skoro podatek od wartości dodanej ma być proporcjonalny do ceny towarów i usług.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy z tytułu sprzedaży. W rozpatrywanej sprawie między spółką a kupcami nie występuje jakakolwiek sprzedaż. Z punktu widzenia kupców sprzedaż następuje jedynie w relacji między nimi a ich dostawcą. Natomiast z punktu widzenia spółki sprzedaż to transakcja między nią a jej klientami, którymi nie są kupcy. Dlatego premia (bonus), jaką wypłacać będzie spółka kupcom, nie stanowi opustu czy obniżenia ceny, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy.

Należy przypomnieć, że w rozpatrywanym przypadku między spółką a detalistami nie istnieje żaden stosunek prawny, który mógłby wskazywać, że premia (bonus) wypłacana będzie w zamian za świadczenie inne niż nabywanie towaru od kontrahentów. Skoro zatem podatnik będzie dokonywać wypłaty premii (bonusów), które nie będą stanowiły opustów (obniżek ceny) określonych w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług, to spółka nie będzie miała obowiązku dokumentowania tychże wypłat fakturą korygującą czy też zwykłą fakturą. Właściwa pozostaje natomiast nota księgowa.

Stefan Woliński, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37154 )
Array ( [docId] => 37154 )

Array ( [docId] => 37154 )