Jakie są skutki podpisania intercyzy

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 25-09-2012 r.

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska zawierana w formie aktu notarialnego. Najczęściej kojarzona jest z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ale na mocy jej postanowień można osiągnąć i inne skutki. Jakie - dowiesz się z porady.

 

Stronami intercyzy mogą być małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński (wówczas umowa zaczyna obowiązywać dopiero w chwili zawarcia związku małżeńskiego).

Na jej podstawie można:

  • ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków (a zatem wyłączyć wspólność majątkową);
  • ograniczyć, rozszerzyć lub przywrócić wspólność majątkową.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa polega na tym, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Małżonkowie zarządzają samodzielnie swoimi odrębnymi majątkami.

Ograniczenie wspólności majątkowej

Na mocy intercyzy można wyłączyć ze wspólności majątkowej określone składniki (rzeczy, prawa), które z mocy ustawy weszłyby do wspólności.

Rozszerzenie wspólności majątkowej

Małżonkowie poprzez zawarcie umowy mogą rozszerzyć wspólność majątkową. A zatem włączyć do niej te składniki majątku, które zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym stanowiłyby majątek osobisty małżonka.

Nie można jednak przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:

  • przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
  • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

W razie wątpliwości uważa się, że przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włączone do wspólności.

Przywrócenie wspólności majątkowej

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstanie między małżonkami wspólność ustawowa (o ile strony nie postanowią inaczej).


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

Istotne jest poinformowanie strony trzeciej o zawarciu intercyzy między małżonkami, ponieważ małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Bardzo często celem podpisania intercyzy jest wyłączenie odpowiedzialności jednego małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka. Warto jednak pamiętać, że umowa taka nie działa wstecz. A zatem jej sporządzenie nie uchroni przed wspólną odpowiedzialnością małżonków za zobowiązania, które zostały zaciągnięte przed datą jej zawarcia.


Zobacz także:

 

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29531 )
Array ( [docId] => 29531 )