Kiedy można zawrzeć małżeństwo za granicą

Data: 29-08-2012 r.

Obywatele polscy, kobieta i mężczyzna mogą zawrzeć związek małżeński także za granicą. Aby mogli to zrobić muszę dopełnić kilku formalności, m.in. muszą okazać dokumenty tożsamości oraz przedłożyć odpisy aktów urodzenia.

 

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Osoba, która chce zawrzeć związek małżeński za granicą musi spełniać przesłanki, które umożliwiają zawarcie małżeństwa według przepisów polskich.

Aby kobieta i mężczyzna mogli zawrzeć związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat. Za zgodą sądu rodzinnego kobieta może zawrzeć małżeństwo mając 16 lat.

Następnie należy okazać dokumenty tożsamości oraz przedłożyć odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców), alboodpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (w przypadku rozwodników).

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

 

Jeżeli osoby, zamierzające zawrzeć związek małżeński za granicą przebywają w kraju, a chcą zawrzeć związek małżeński za granicą, muszą zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, złożyć oświadczenie w USC o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Wówczas kierownik USC wydaje zaświadczenie w razie braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje przed konsulem, sporządza on protokół stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Protokół, podpisany przez małżonków, świadków i konsula stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

Protokół wraz z zapewnieniami osób wstępujących w związek małżeński, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie przez nie małżeństwa, oraz z oświadczeniem o nazwisku (nazwiskach), które będą nosić po jego zawarciu, a także o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa - konsul przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29529 )
Array ( [docId] => 29529 )