Czasowo niewykorzystany środek trwały

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-08-2012 r.

Prawie wszyscy podatnicy korzystają w prowadzonej działalności ze środków trwałych, koszty ich rozliczane są poprzez odpisy amortyzacyjne. Problem z rozliczaniem odpisów amortyzacyjnych pojawia się gdy środek trwały nie jest przez pewien czas używany np. z uwagi na naprawę. Powstaje wówczas pytanie czy można dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych.

Zasadniczym wymogiem dla uznania danego składnika majątkowego za środek trwały jest, aby dany składnik majątku używany był w działalności gospodarczej podatnika. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują jednak pojęcia „wykorzystania w działalności gospodarczej”. Ponadto, przepisy ustawy o podatku dochodowym nie regulują szczegółowo sposobów postępowania podatnika w sytuacji, gdy środek trwały wykorzystywany w działalności gospodarczej uległ uszkodzeniu, zużyciu lub awarii i z takich powodów nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej.

W związku z brakiem szczegółowych przepisów dotyczących wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych za okres w którym środek trwały nie jest bezpośrednio wykorzystywany w działalności gospodarcze należy uznać, iż czasowa niemożność korzystania ze środka trwałego w związku z jego uszkodzeniem, zużyciem lub awarią nie powoduje konieczność zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych i nie skutkuje wyłączeniem takich odpisów z kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe rozumowanie potwierdzają również przepisy art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT który stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tych środków trwałych lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

 

Dlatego też w mojej opinii z analizy powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym wynika, że czasowo nieużywany środek trwały stanowi nieprzerwanie środek trwały firmy. Dlatego też możliwe jest dokonywanie od ich wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych, które to odpisy stanowią koszty uzyskania przychodu.

Potwierdzenie takiego stanowiska możemy Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w piśmie z dnia 21 czerwca 2006r., nr D-1/423-19/06, w którym czytamy:

(…) dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej z innych powodów niż ogłoszona upadłość, i dlatego należy uznać za dopuszczalne amortyzowanie niektórych okresowo wyłączonych z używania środków trwałych jeśli podatnik nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, w której były one używane. W przypadkach okresowego zaprzestania używania niektórych środków trwałych w działalności, spowodowanych między innymi koniecznością remontu lub modernizacji - Spółka nadal uprawniona jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy (…)”Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31572 )
Array ( [docId] => 31572 )