Zaliczka na kasie fiskalnej na przełomie miesięcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 10-10-2012 r.

Podatnicy mający obowiązek stosowania kas fiskalnych muszę ewidencjonować na nich zaliczki. Problem powstaje gdy zaliczka wpływa na przełomie miesięcy a podatnik uzyska informacje o jej wpływie dopiero w miesiącu następnym.

Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zarówno uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają terminu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej w opisanej sytuacji, tj. przy otrzymywaniu zaliczek na świadczenie usług na przełomie miesiąca.

Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, z tytułu świadczenia usług ochrony osób oraz mienia, przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą powstania obowiązku podatkowego czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Uwzględniając zatem fakt, iż o dokonanych zaliczkach podatnik dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku (z chwilą otrzymania wyciągu), należy przyjąć za dopuszczalne zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłaty, dokonanej przez klienta na rachunek bankowy w dniu, w którym podatnik pozyskał taką informację z banku, czyli z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, również wtedy gdy sytuacja taka ma miejsce na przełomie miesiąca rozliczeniowego.

 

Trzeba mieć bowiem na uwadze to, iż ewidencjonowanie i rozliczenie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej i tym samym błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

Mając powyższe stwierdzić należy, iż dopuszczalne jest postępowanie polegające na zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej w miesiącu otrzymania informacji o dokonanych wpłatach (wyciągu bankowego), różnym od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IPTPP2/443-132/11-3/PM, z 9 sierpnia 2011 roku, w którym możemy przeczytać:
„(…)dopuszczalne jest postępowanie Spółki, polegające na zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej w miesiącu otrzymania informacji o dokonanych wpłatach (wyciągu bankowego), różnym od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31644 )
Array ( [docId] => 31644 )