Co powinien zawierać arkusz spisowy inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 16-11-2012 r.

Arkusze spisowe używane podczas inwentaryzacji powinny spełniać warunki określone w przepisach ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych uregulowaniach jednostki. Jakie informacje powinien zawierać arkusz spisowy?

Arkusz spisowy to dokument księgowy, zatem powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości.

W arkuszu spisowym powinny się znaleźć następujące informacje:

 • nazwa jednostki i pola spisowego (może tu być pieczęć firmowa),
 • numer arkuszu,
 • skład komisji inwentaryzacyjnej, osób odpowiedzialnych materialnie lub innych osób uczestniczących w spisie, powinny tu znaleźć się imiona, nazwiska i podpisy członków zespołów spisowych, osób odpowiedzialnych materialnie (lub tzw. głównych użytkowników) oraz np. asystującego biegłego rewidenta,
 • datę (godzinę) rozpoczęcia i zakończenia spisu w danym dniu,
 • datę na jaką przypada termin spisu,
 • dane dotyczące spisywanych składników
 • ogólna liczba pozycji, podawana na ostatnim arkuszu spisu,
 • data i podpisy członków zespołu spisowego i osób odpowiedzialnych na końcu arkusza spisowego.

W arkuszu spisowym, jako informacje identyfikujące spisywane składniki aktywów należy umieścić w szczególności:

 • numery kolejnych pozycji arkusza spisowego przeznaczonych dla określonych składników,
 • symbole składników (cechy, numer, gatunek, symbol klasyfikacyjny - z reguły występujący w zakładowym indeksie i używany przez wszystkie zainteresowane służby - w tym księgowość),
 • jednostki miary inwentaryzowanych składników,
 • ilości stwierdzone w czasie spisu,
 • ustalone ceny i wartości, co dotyczy z reguły inwentaryzacji towarów ujmowanych jedynie wartościowo, np. w sklepach i gastronomii. W pozostałych przypadkach przyporządkowania składnikom właściwych cen oraz określenia ich wartości dokonuje po otrzymaniu arkuszy spisowych księgowość jednostki.

Arkusze spisowe traktuje się jako druki ścisłego zarachowania. Zarówno wydanie arkuszy, jak i odebranie powinno być potwierdzone podpisem osób zdających i odbierających. Arkusze spisowe przechowuje się przez okres 5 lat od przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji (art. 74 ust. 2 pkt 7 uor).

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1, art. 26 i 74 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495