Co powinien zawierać arkusz spisowy inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 16-11-2012 r.

Arkusze spisowe używane podczas inwentaryzacji powinny spełniać warunki określone w przepisach ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych uregulowaniach jednostki. Jakie informacje powinien zawierać arkusz spisowy?

Arkusz spisowy to dokument księgowy, zatem powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości.

W arkuszu spisowym powinny się znaleźć następujące informacje:

 • nazwa jednostki i pola spisowego (może tu być pieczęć firmowa),
 • numer arkuszu,
 • skład komisji inwentaryzacyjnej, osób odpowiedzialnych materialnie lub innych osób uczestniczących w spisie, powinny tu znaleźć się imiona, nazwiska i podpisy członków zespołów spisowych, osób odpowiedzialnych materialnie (lub tzw. głównych użytkowników) oraz np. asystującego biegłego rewidenta,
 • datę (godzinę) rozpoczęcia i zakończenia spisu w danym dniu,
 • datę na jaką przypada termin spisu,
 • dane dotyczące spisywanych składników
 • ogólna liczba pozycji, podawana na ostatnim arkuszu spisu,
 • data i podpisy członków zespołu spisowego i osób odpowiedzialnych na końcu arkusza spisowego.

 

W arkuszu spisowym, jako informacje identyfikujące spisywane składniki aktywów należy umieścić w szczególności:

 • numery kolejnych pozycji arkusza spisowego przeznaczonych dla określonych składników,
 • symbole składników (cechy, numer, gatunek, symbol klasyfikacyjny - z reguły występujący w zakładowym indeksie i używany przez wszystkie zainteresowane służby - w tym księgowość),
 • jednostki miary inwentaryzowanych składników,
 • ilości stwierdzone w czasie spisu,
 • ustalone ceny i wartości, co dotyczy z reguły inwentaryzacji towarów ujmowanych jedynie wartościowo, np. w sklepach i gastronomii. W pozostałych przypadkach przyporządkowania składnikom właściwych cen oraz określenia ich wartości dokonuje po otrzymaniu arkuszy spisowych księgowość jednostki.

Arkusze spisowe traktuje się jako druki ścisłego zarachowania. Zarówno wydanie arkuszy, jak i odebranie powinno być potwierdzone podpisem osób zdających i odbierających. Arkusze spisowe przechowuje się przez okres 5 lat od przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji (art. 74 ust. 2 pkt 7 uor).

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1, art. 26 i 74 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31704 )
Array ( [docId] => 31704 )