Etapy prac przy inwentaryzacji metodą potwierdzania sald

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 20-11-2012 r.

Przed wystąpieniem do dłużnika o potwierdzenie salda należy zweryfikować ewidencję księgową, na przykład wyksięgować należności przedawnione i nieściągalne. Warto zaplanować poszczególne etapy prac inwentaryzacji należności metodą potwierdzania sald.

Inwentaryzację w formie potwierdzenia salda stosuje się do:

  • aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej,
  • należności, w tym udzielonych pożyczek, oprócz należności wątpliwych i spornych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych,
  • powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.

Krok 1

Zweryfikowanie prawidłowości stanu należności wykazanego w księgach rachunkowych

Przed wystąpieniem do dłużnika o potwierdzenie salda należy zweryfikować ewidencję księgową, na przykład:

  • wyksięgować salda groszowe oraz wynikające z zaokrągleń,
  • wyksięgować należności przedawnione i nieściągalne,
  • naliczyć należne odsetki od przeterminowanych należności (jeżeli jednostka zamierza ich dochodzić), ponieważ zgodnie z art. 28 ust 7 uor, należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Krok 2

Przystępujemy do sporządzenia druków potwierdzenia salda

Druk potwierdzenia salda sporządza się przynajmniej w dwóch egzemplarzach z prośbą o jego potwierdzenie. Kontrahent powinien potwierdzić saldo, jeżeli zgadza się z tytułem zobowiązania oraz jego wysokością. Jeżeli nie można uzyskać potwierdzenia, dane saldo należy zinwentaryzować drogą weryfikacji. Radzimy procedurę potwierdzania sald rozpocząć, jak najwcześniej, aby do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego jak najwięcej sald było potwierdzonych.

 

Krok 3

Trzeba sporządzić protokół osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald sporządzają protokół. Opisują w nim przeprowadzone czynności oraz wszelkie rozbieżności, które wystąpiły między stanem w księgach rachunkowych jednostki, a stanem podanym przez kontrahentów.

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 3 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 28 ust 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: dr hab. Waldemar Gos, prof. w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31706 )
Array ( [docId] => 31706 )