Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 27-12-2012 r.

Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Co inwentaryzujemy tą metodą?

Ta metoda inwentaryzacji jest przewidziana dla wszystkich składników aktywów i pasywów, których nie można (z różnych powodów) zinwentaryzować metodą spisu z natury lub potwierdzenia salda.

Kiedy przeprowadzamy inwentaryzację

Weryfikację powinno się przeprowadzić w terminie umożliwiającym ujęcie jej wyników w sprawozdaniu finansowym.

Co inwentaryzujemy tą metodą

W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych znajdujących się w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z innych dokumentów inwentaryzuje się w szczególności:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 • grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; prawa takie są inwentaryzowane tą metodą po raz pierwszy, począwszy od 2009 r., wcześniej był wymagany spis z natury),
 • materiały w drodze i dostawy niefakturowane,
 • środki pieniężne w drodze,
 • należności sporne i wątpliwe,
 • rozrachunki publiczno prawne,
 • należności i zobowiązania z pracownikami,
 • należności i zobowiązania osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych,
 • zobowiązania wobec dostawców,
 • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
 • kapitały własne,
 • fundusze specjalne,
 • udziały w spółkach kapitałowych,
 • rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
 • środki trwałe w budowie z wyjątkiem maszyn i urządzeń wchodzących w ich skład,
 • składniki aktywów, dla których w ramach regulacji ustawy przewidziano inwentaryzację raz na cztery lub raz na dwa lata,
 • wszystkie inne niewymienione powyżej składniki aktywów i pasywów, dla których uor nie przewiduje inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda lub spisu z natury.

 

Podstawa prawna:

 • art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31711 )
Array ( [docId] => 31711 )