Znowelizowany MSR 1 już obowiązuje

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 28-12-2012 r.

Rozszerzony zakres prezentacji innych składników całkowitych dochodów – takie zmiany wprowadza znowelizowany MSR 1 Prezentacja innych składników całkowitego dochodu. Czym się różni znowelizowany standard od poprzedniej wersji?

Zmiana w MSR 1 wprowadza konieczność podziału składników zaliczonych do innych całkowitych dochodów na dwie podgrupy:

  • składniki, które w przyszłości (kolejnych okresach) mogą podlegać przeniesieniu do rachunku zysków i strat,
  • składniki, które w przyszłości (kolejnych okresach) nie są przenoszone do rachunku zysków i strat.

Efekt podatkowy związany z poszczególnymi innymi składnikami całkowitego dochodu także podlega rozgrupowaniu. Jednostka nadal może prezentować poszczególne składniki w kwocie netto lub brutto z ujawnieniem powiązanego efektu podatkowego.

Według wcześniejszych regulacji składniki niepodlegające przeniesieniu do rachunku zysków i strat obejmowały:

  • skutki wyceny do wartości godziwej środków trwałych i wartości niematerialnych - jeżeli jednostka wykorzystuje model przeszacowania,
  • zyski i straty aktuarialne dotyczące planów określonych świadczeń.

Obecna wersja standardu nie wymaga odrębnej prezentacji elementów ujętych w innych całkowitych dochodach na trwale w nim ujętych, jak np. skutki przeszacowania wynikające z MSR 16, zyski uzyskane na sprzedaży udziałów własnych itd. oraz skutkujące przyszłym ujęciem w wyniku, jak na przykład wycena instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do sprzedaży.

Zmiany mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 lipca 2012 r. lub później.

Podstawa prawna:

  • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

Autor: Marcin Krupa
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31755 )
Array ( [docId] => 31755 )

Array ( [docId] => 31755 )