Znowelizowany MSR 19 Świadczenia pracownicze zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r.

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 28-12-2012 r.

Zyski i straty aktuarialne ujmowane będą jako element całkowitego dochodu, w konsekwencji nie będzie możliwe ich ujmowanie w wyniku finansowym. Takie zmiany przewiduje znowelizowany MSR 19 Świadczenia pracownicze, który zacznie obowiązywać od nowego roku. Zmodyfikowany standard wymagać będzie prezentacji dodatkowych ujawnień.

Zmodyfikowany standard wymagać będzie prezentacji dodatkowych ujawnień:

  • wyjaśnienie charakteru oraz ryzyka związanego z danym planem oraz opis różnych rodzajów ryzyka, które jednostka uważa za istotne lub niecodzienne,
  • zyski i straty aktuarialne wynikające ze zmian założeń demograficznych oraz założeń finansowych,
  • wartość godziwa aktywów planu podzielona na klasy odzwierciedlające charakter i ryzyko związane z danym aktywem oraz podklasy ujawniające aktywa, dla których wycena oparta jest na kwotowaniach rynkowych oraz aktywa oparte na innych źródłach,
  • znaczące założenia aktuarialne mające istotny wpływ na wycenę planu,
  • analiza wrażliwości w zakresie założeń aktuarialnych mających wpływ na wycenę zobowiązania z tytułu określonych świadczeń,
  • opisy strategii stosowane w zakresie powiązania aktywów i zobowiązań planu,
  • oczekiwane wpłaty do funduszu w kolejnym okresie oraz średni okres zobowiązania z tytułu określonych świadczeń.

Standard wprowadza też nową definicję świadczeń krótkoterminowych, i tak będzie oznaczać świadczenia, co do których „oczekuje się, że będą spełnione w całości przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu po dniu bilansowym”, natomiast świadczenia długoterminowe to „wszystkie świadczenia inne niż świadczenia krótkoterminowe, świadczenia po okresie zatrudnienia oraz wynikające z rozwiązania stosunku zatrudnienia”.

Podstawa prawna:

  • MRS 19 Świadczenia pracownicze.

Autor: Marcin Krupa
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31757 )
Array ( [docId] => 31757 )

Array ( [docId] => 31757 )