Koniec z certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data: 28-06-2013 r.

Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zniesiony, nie będzie wymogu posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz odbycia praktyki - II transza deregulacyjna objęła też księgowych. Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2013 r. projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, zapowiada też  zmiany w ustawie o rachunkowości.

Projekt, który w ubiegłym tygodniu został przyjęty przez Rząd przewiduje deregulację lub całkowitą dereglamentację 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych. II transza objęła m.in. księgowych. Zdaniem projektodawców zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (podmiotów świadczących usługi w ramach outsourcingu) i zwiększenie ilości osób zajmujących się rachunkowością.


Pierwsza zaproponowanych w projekcie zmian dotyczy wprowadzenia do art. 4 ust. 5 ustawie o rachunkowości zapisu, że kierownik jednostki będzie ponosić odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru. Dotyczy to także przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy usługowo prowadzącemu księgi rachunkowe.

Jak ocenia dr Katarzyna Trzpioła – jest to zmiana, która w przyszłości pomoże rozstrzygać ewentualne wątpliwości w zakresie odpowiedzialności za księgi rachunkowe – będzie ona spoczywała na kierowniku jednostki, nawet jeśli księgi rachunkowe będą powierzone podmiotowi – profesjonaliście dodaje ekspert.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to nadal działalność gospodarcza

Kolejne zmiany dotyczą przepisów związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Będzie to nadal działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności wymienionych w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie będą jednak mieli prawa do:
  • prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Koniec z certyfikatami

Zostaną zlikwidowane certyfikaty księgowe wydawane przez ministra finansów. Działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tak jak dotychczas, będą mogli wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31810 )
Array ( [docId] => 31810 )

Array ( [docId] => 31810 )