Przechodząc na księgi rachunkowe trzeba opracować zasady rachunkowości

Data: 26-12-2012 r.

Przedsiębiorca, który będzie musiał przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych musi przeprowadzić wiele czynności, dzięki którym prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie możliwe. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest określenie zakładanych przez jednostkę zasad rachunkowości.

Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest określenie zakładanych przez jednostkę zasad rachunkowości. Ustawa o rachunkowości w art. 10 ust. 1 określa obowiązek dysponowania taką dokumentacją, a także wskazuje, iż powinna ona zostać opracowana przed otwarciem ksiąg rachunkowych.

Przyjęte zasady rachunkowości to wybrane i stosowane rozwiązania dopuszczone ustawą. Powinny one zapewniać wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Ustawa o rachunkowości tylko ogólnie określa te zasady, dając jednostce swobodę wyboru szczegółowych rozwiązań. To właśnie te rozwiązania powinny być opisane w polityce rachunkowości. Zgodnie z wymienionym wyżej art. 10 ust. 1 uor dokumentacja powinna zawierać:

 • określenie roku obrotowego i wchodzący w jego skład okres sprawozdawczy,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów,
 • zasady ustalania wyniku finansowego,
 • wykaz kont księgi głównej,
 • przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
 • wykaz ksiąg rachunkowych; wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 • opis systemu przetwarzania danych, opis systemu informatycznego,
 • wykaz operacji gospodarczych, które mogą być dokumentowane dowodami zastępczymi,
 • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
 • zasady ewidencji, rozliczeń i kalkulacji kosztów,
 • zasady ochrony danych.

Nierozłączną częścią prowadzonej przez jednostkę polityki rachunkowości jest zakładowy plan kont. Zawiera on wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami syntetycznymi. Wykaz kont składających się na zakładowy plan kont jednostka przygotowuje we własnym zakresie.

Powinna uwzględnić przy tym specyfikę prowadzonej działalności i jej rozmiary, gdyż właściwie sporządzony plan kont powinien służyć jednostce do grupowania operacji w księgach, aby zawarte w nich dane były podstawą do sporządzania sprawozdania finansowego, deklaracji i zeznań podatkowych. W celu opracowania własnego zakładowego planu kont jednostki mogą posłużyć się wzorcowymi planami kont.

Podczas opracowywania polityki rachunkowości, w szczególności zasady ujmowania operacji gospodarczych i wyceny aktywów i pasywów, warto zwrócić uwagę na możliwości stosowania uproszczeń.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361),
 • art. 3 ust 6, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 5, art. 11a, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 28 ust. 4a i art. 34 ust. 1, art. 34 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31801 )
Array ( [docId] => 31801 )