Bilans wystąpienia

Data: 03-12-2012 r.

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, wartość udziału kapitałowego wspólnika ustala się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Czym jest bilans wystąpienia?

Bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki jest osobnym bilansem, a nie bilansem rocznym, chociaż w przypadku wskazanym w art. 65 § 2 pkt 1 ksh będzie on sporządzony na ten sam dzień, co bilans roczny. Wspólnicy mogą w umowie zawiązującej spółkę jawną lub w późniejszej umowie zmieniającej umowę spółki jawnej ustalić zasady sporządzania bilansu inne, niż przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

Jako dzień bilansowy dla ustalenia wartości zbawczej majątku spółki należy przyjąć:

  • w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia,
  • w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości,
  • w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu.

UWAGA!

Jeżeli udział kapitałowy występującego, albo spadkobiercy wspólnika wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

Bilans, o którym mowa w art. 65 ksh, jest bilansem likwidacyjnym, przy którego sporządzaniu nie przyjmuje się tzw. zasady kontynuacji. W bilansie tym należy wartość majątku spółki ustalić nie według wartości bilansowej poszczególnych składników majątkowych, lecz według jego wartości dla przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę. Przy wycenie, stosownie do art. 29 uor, nie może być stosowana zasada, że wartość zbywcza stanowi podstawę wyceny, jeśli nie jest wyższa od kosztu nabycia (wytworzenia).

Co ważne, bilans wystąpienia ujawni z pewnością tzw. ciche rezerwy (dodatnia różnica pomiędzy wartością zbywczą a wynikającą ze zwykłej wyceny bilansowej aktywów spółki), które w tym bilansie zwiększą zysk (zmniejszą stratę). Odmienny sposób wyceny aktywów wpłynie też na zmianę wysokości kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (różnice - ciche rezerwy w tym bilansie powinny być przeniesione w całości na zysk), oczywiście tylko dla celów tego bilansu i spłaty wspólnika.

Podstawa prawna:

  • art. 29 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor,
  • art. 65 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 79, poz. 1037 ze zm.) – ks.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31833 )
Array ( [docId] => 31833 )