Jednostki mogą skorzystać z uproszczeń sporządzając sprawozdanie za 2015 rok

Data: 22-10-2015 r.

Małe firmy mogą przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe już za 2015 rok. Warto więc przyjrzeć się szczegółom, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r.

Ustawa nowelizująca weszła w życie 23 września 2015 r., jednak po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednostki mogą natomiast stosować zmienione przepisy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyłączeniem:

 
 • możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez organizacje pozarządowe – zgodnie z ust. 4 przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.,

 • przepisów ujednolicających terminy przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w  euro, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o PIT oraz art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Małe jednostki w rozumieniu UoR zgodnie z wymogami dyrektywy 34/2013 mają prawo do:

 • sporządzenia bilansu w wersji uproszczonej według załącznika nr 5 (art. 46 ust. 5 pkt 5 UoR),

 • sporządzenia rachunku zysków i strat albo w  wariancie porównawczym, albo wariancie kalkulacyjnym w wersji uproszczonej według załącznika nr 5 (art. 47 ust. 4 pkt 5 UoR),

 • niesporządzania rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 5 UoR) i zestawienia zmian w kapitale własnym (art. 48a ust. 4 UoR),

 • sporządzania informacji dodatkowej w  bardzo okrojonej postaci (art.  48 ust. 4 UoR),

 • niesporządzania sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 5 uor).

Dodatkowo wprowadzono uproszczenia dla jednostek o podobnej wielkości, tj. takich, które za poprzedni (tylko) rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

 • 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

 • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Uproszczenia te oznaczają możliwość:

 • kwalifikowania umów najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze spełniających choćby 1 warunek wskazany w art. 3 ust. 4 według zasad określonych w przepisach podatkowych i niestosowania przepisów ust. 4 i 5 (art. 3 ust. 6 UoR),

 • niestosowania rozporządzenia wskazującego szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych (art. 28b UoR),

 • odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z  tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 UoR).

Należy podkreślić, że progi wartościowe uprawniające do bycia małą jednostką są  dwukrotnie niższe niż dotychczasowe progi uprawniające do ograniczenia zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego wymienione w  art.  50 ust. 2 UoR.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37983 )
Array ( [docId] => 37983 )