Jednostki mogą skorzystać z uproszczeń sporządzając sprawozdanie za 2015 rok

Data: 22-10-2015 r.

Małe firmy mogą przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe już za 2015 rok. Warto więc przyjrzeć się szczegółom, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r.

Ustawa nowelizująca weszła w życie 23 września 2015 r., jednak po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednostki mogą natomiast stosować zmienione przepisy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyłączeniem:

 
 • możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez organizacje pozarządowe – zgodnie z ust. 4 przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.,

 • przepisów ujednolicających terminy przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w  euro, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o PIT oraz art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Małe jednostki w rozumieniu UoR zgodnie z wymogami dyrektywy 34/2013 mają prawo do:

 • sporządzenia bilansu w wersji uproszczonej według załącznika nr 5 (art. 46 ust. 5 pkt 5 UoR),

 • sporządzenia rachunku zysków i strat albo w  wariancie porównawczym, albo wariancie kalkulacyjnym w wersji uproszczonej według załącznika nr 5 (art. 47 ust. 4 pkt 5 UoR),

 • niesporządzania rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 5 UoR) i zestawienia zmian w kapitale własnym (art. 48a ust. 4 UoR),

 • sporządzania informacji dodatkowej w  bardzo okrojonej postaci (art.  48 ust. 4 UoR),

 • niesporządzania sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 5 uor).

Dodatkowo wprowadzono uproszczenia dla jednostek o podobnej wielkości, tj. takich, które za poprzedni (tylko) rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

 • 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

 • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Uproszczenia te oznaczają możliwość:

 • kwalifikowania umów najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze spełniających choćby 1 warunek wskazany w art. 3 ust. 4 według zasad określonych w przepisach podatkowych i niestosowania przepisów ust. 4 i 5 (art. 3 ust. 6 UoR),

 • niestosowania rozporządzenia wskazującego szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych (art. 28b UoR),

 • odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z  tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 UoR).

Należy podkreślić, że progi wartościowe uprawniające do bycia małą jednostką są  dwukrotnie niższe niż dotychczasowe progi uprawniające do ograniczenia zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego wymienione w  art.  50 ust. 2 UoR.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37983 )
Array ( [docId] => 37983 )

Array ( [docId] => 37983 )