Zmiany w sposobie prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym

Data: 22-10-2015 r.

Nowelizacja ustawy o  rachunkowości z 23 września 2015 r. wprowadziła zmiany w sposobie prezentacji niektórych informacji w sprawozdaniach finansowych. Zmiany te najbardziej widoczne są wówczas, gdy jednostka przygotowuje dane, opierając się na załączniku nr 1.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone do sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu wskazuje tabela.

 

Tabela 1. Najistotniejsze zmiany wprowadzone do sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

   

Inwestycje długoterminowe, należności krótkoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe

Wprowadzono nowy podział według następujących kryteriów:

•jednostki powiązane, w pozycji tej wykazane będą wszystkie jednostki powiązane niezależnie od posiadanego w nich zaangażowania w kapitale,

•jednostki pozostałe, niepowiązane z  jednostką, w  których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, oraz

•jednostki pozostałe, niepowiązane z jednostką, w których jednostka nie posiada zaangażowania w kapitale

Zasady prezentacji udziałów (akcji) własnych

Są one prezentowane po stronie aktywów w odrębnej pozycji (D), a nie jak dotychczas

po stronie pasywów, w „Kapitale (funduszu) własnym”. Zmiana ta wpływa również na układ zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Dlatego w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym usunięto pozycję „3. Udziały (akcje) własne na początek okresu” (wraz z literami objętymi tą pozycją [„a) zwiększenie” i „b) zmniejszenie”]) oraz pozycję „3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu”. Analogiczna zmiana została wprowadzona w „Kapitale (funduszu) własnym” odnośnie do pozycji „II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”, która będzie

prezentowana po stronie aktywów w odrębnej pozycji (C), a nie po stronie pasywów – w wielkości ujemnej – w „Kapitale (funduszu) własnym”. Odpowiednia zmiana została również wprowadzona w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym – usunięto pozycję „2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu” (wraz z  punktem „2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy” oraz literami objętymi tą pozycją [„a) zwiększenie” i „b) zmniejszenie”] oraz punktem „2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu”)

Prezentacja pasywów

W  zakresie prezentacji pasywów należy zwrócić uwagę, że  należy uszczegółowić prezentację danych w zakresie kapitałów własnych innych niż podstawowy. W ramach:

•kapitału (funduszu) zapasowego należy wyodrębnić nadwyżkę wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

•kapitału (funduszu) z  aktualizacji wyceny, należy wyodrębnić kapitał – z  tytułu aktualizacji wartości godziwej. Będzie on dotyczył wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów pochodnych służących w ramach rachunkowości zabezpieczeń zabezpieczeniu przepływów pieniężnych,

•pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych należy podzielić je na kapitały tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki oraz odrębnie kapitał utworzony na udziały (akcje) własne, o którym mowa w art. 200 § 3 i art. 363 § 6 ksh

Rachunek zysków i strat

W  przypadku rachunku zysków i  strat zarówno w  wariancie kalkulacyjnym, jak i  porównawczym usunięto pozycję wyniku na działalności nadzwyczajnej oraz pozycje zysków nadzwyczajnych oraz strat nadzwyczajnych

Informacje dodatkowe

Jednostki będą zobowiązane do ujawniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach informacji o  kwocie oraz charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o  nadzwyczajnej wartości lub takich, które wystąpiły incydentalnie

Wariant porównawczy

W wariancie porównawczym w pozycji „B. Koszty działalności operacyjnej” w pozycji „V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” jednostki będą zobowiązane do prezentacji kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym związanych ze świadczeniami emerytalnymi. W pozycji tej będą wykazywane zarówno składki emerytalne w ramach ubezpieczenia społecznego, jak i inne świadczenia emerytalne, np. dotyczące programów emerytalnych

Przychody finansowe

W przychodach finansowych w pozycji „I. Dywidendy i udziały w zyskach” będą prezentowane dywidendy i udziały w zyskach innych jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, z wyodrębnieniem dywidend i udziałów w zyskach jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale

Zbycie aktywów finansowych

W pozycji „Zysk ze zbycia aktywów finansowych” lub „Strata ze zbycia aktywów finansowych” jednostki zaprezentują dodatkowo zyski/straty ze zbycia aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

Rachunek zysków i strat

W obydwu wariantach rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” wprowadzono dodatkową pozycję „III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37977 )
Array ( [docId] => 37977 )