Bezbłędna ewidencja księgowa aportu zapewni rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej spółki

Data: 07-06-2016 r.

Do spółki z o.o. wspólnicy często wnoszą aporty rzeczowe (np. maszynę produkcyjną, grunt, budynek). Ustalona wartość rynkowa środków trwałych, zgodnie z aktem notarialnym, powinna odpowiadać wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów.

Podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów powoduje podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach z o.o. Nowe udziały mogą zostać objęte przez dotychczasowych właścicieli lub przez nowego udziałowca w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty). Za datę podwyższenia kapitału zakładowego uznaje się datę wpisu zmiany do rejestru sądowego (art. 262 § 4 ksh).

Wartość początkową środka trwałego wniesionego aportem dla celów bilansowych określa umowa spółki. Natomiast do celów podatku dochodowego wartość początkową środka trwałego stanowi wartość ustalona na dzień wniesienia wkładu. Przy czym nie może ona być wyższa od jego wartości rynkowej (art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT).

W księgach rachunkowych wartość brutto faktury dokumentującej przekazanie maszyny produkcyjnej w ramach aportu ujmuje się na koncie pozostałych rozrachunków. Przy czym VAT naliczony może zostać zwrócony wspólnikowi wnoszącemu aport lub nie – zależy to od ustaleń między stronami.

Gdy wartość środka trwałego wniesionego aportem do spółki z o.o. przewyższa wartość nominalną objętych za niego udziałów, to powstałą różnicę (tzw. agio) zalicza się do kapitału zapasowego.

Otrzymany środek trwały spółka z o.o. musi wprowadzić do ewidencji bilansowej najpóźniej w miesiącu oddania go do używania. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych wniesionych aportem ustalane są drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (art. 32 ust. 1 uor).

Jeśli wspólnik objął udziały o wartości odpowiadającej wartości początkowej wniesionego aportem środka trwałego, to zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych spółka z o.o. do kosztów zaliczy wartość odpisów amortyzacyjnych. Natomiast gdyby ustalona wartość początkowa była wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, to do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych w części nieprzeznaczonej na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki (art. 16 ust. 1 pkt 63d ustawy o CIT). Wniesione przez wspólnika wkładu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego do dnia wpisu zmiany kapitału do rejestru sądowego są zobowiązaniem spółki. A zatem ujmuje się je po stronie Ma konta 240 "Pozostałe rozrachunki".

Przykład:

Aport maszyny

Wspólnik (czynny podatnik VAT) wniósł do spółki z o.o. aportem maszynę o wartości rynkowej 65.000 zł. W zamian objął udziały o takiej samej wartości. Spółka wprowadziła środek trwały do ewidencji. Ponadto w dacie wpisu do KRS podwyższono kapitał zakładowy. Na podstawie umowy spółka z o.o. musi zwrócić VAT wspólnikowi. Do ksiąg rachunkowych spółki wprowadzono następujące zapisy:

1. Faktura dokumentująca otrzymanie maszyny (aportu):

  • Wn 300 „Rozliczenie zakupu” 65.000 zł,

  • Wn 221 „VAT naliczony” 14.950 zł,

  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: imienne konto wspólnika) 79.950 zł.

2. Przyjęcie maszyny do używania – 65.000 zł:

  • Wn 010 „Środki trwałe 65.000”,

  • Ma 300 „Rozliczenie zakupu 65.000”.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego – 65.000 zł:

  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: imienne konto wspólnika) 65.000 zł,

  • Ma 800 „Kapitał zakładowy” 65.000 zł.

4. Zwrot wspólnikowi kwoty VAT – 14.950 zł:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: imienne konto wspólnika) 14.950 zł,

Ma 130 „Rachunek bankowy”14.950 zł.

Warto pamiętać, że gdy wnoszący aport wspólnik nie jest podatnikiem VAT, to czynność wniesienia aportu nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji spółka z o.o. wniesienie aportu zaksięguje następująco:

  • Wn 010 "Środki trwałe",
  • Ma 240 "Pozostałe rozrachunki" (analitycznie: imienne konto wspólnika).
Ewa Kowalska, specjalista ds. rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39094 )
Array ( [docId] => 39094 )