Przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego

Data: 17-06-2013 r.

Obowiązkiem, jaki wiąże się ze sprawozdaniem finansowym, jest jego przekazanie do urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, czyli z reguły do 10 lipca.

W tym roku jednostki po raz pierwszy nie muszą publikować sprawozdań. A to za sprawą nowelizacji, która od 1 stycznia 2013 r. zniosła Monitor Polski B. Jednostki objęte wpisem do KRS przekazują swoje sprawozdania tylko do właściwego rejestru sądowego, a wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego automatycznie będzie przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poza obowiązkiem prezentacji w rejestrze sądowym, wszystkie jednostki muszą pamiętać by przekazać swoje sprawozdania finansowe urzędowi skarbowemu wraz z:

  • opinią biegłego rewidenta i raportem (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu).

  • odpisem uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) zatwierdzającej sprawozdanie finansowe

Kierownicy przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych mają obowiązek złożyć do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (czyli najczęściej 15 lipca) następujące dokumenty:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym oraz
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
  • opinię biegłego rewidenta,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe składa do ogłoszenia informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31855 )
Array ( [docId] => 31855 )