Wycena należności niefinansowych na dzień bilansowy

Data: 25-07-2013 r.

Należności niefinansowe należy wycenić na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, która nakazuje wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku finansowego.

Na dzień bilansowy wartość należności niefinansowych powinno się powiększyć o należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie i pomniejszyć o odpisy aktualizujące ich wartość.

Należy także pamiętać o wyłączeniu z ksiąg rachunkowych należności niefinansowych przedawnionych, umorzonych bądź uznanych za nieściągalne.

Wyżej przedstawione zasady obowiązują w odniesieniu do należności i zobowiązań, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są traktowane jako finansowe.


A zatem zasady wyceny należności niefinansowych dotyczą przede wszystkim:

  • należności i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług;
  • otrzymanych i udzielonych zaliczek na poczet dostaw i usług;
  • rozrachunków z tytułu dostaw środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa;
  • należności i zobowiązań publicznoprawnych;
  • należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami;
  • należności i zobowiązań z tytułu operacji finansowych, rozrachunków z właścicielami jednostki, najmu, dzierżawy, leasingu w przypadku gdy sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta;
  • należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych jednostki z jej oddziałami lub zakładami samodzielnie sporządzającymi bilans;
  • należności i zobowiązań z tytułu kaucji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31861 )
Array ( [docId] => 31861 )