Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 12-09-2012 r.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jest dość skomplikowane, ale niestety ważne. Wartość ta ma bowiem wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym. Dlatego też warto poznać kilka obowiązujących metod.

Co to są środki trwałe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Z kolei w świetle ustaw podatkowych środkami trwałymi są budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny i urządzenia, środki transportu, a także inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Co więcej, przedmioty te muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Wartość początkowa środka trwałego nabytego w drodze zakupu

Za wartość początkową środków trwałych w przypadku odpłatnego nabycia uznaje się cenę ich nabycia. Jeżeli natomiast nabycie jest odpłatne tylko częściowo, wówczas wartość początkową stanowi cena nabycia powiększona o wartość przychodu.

Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania i pomniejszona o VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy VAT nie stanowi podatku naliczonego, bądź też podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony lub zwrot różnicy podatku.

Do kosztów związanych z zakupem zaliczamy przede wszystkim następujące koszty: transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.

Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego.

Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie

Jeżeli podatnik wytworzył środek trwały we własnym zakresie, wartość początkową tego środka trwałego stanowi koszt jego wytworzenia. Kosztem wytworzenia jest wartość – w cenie nabycia – zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego.

Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, wówczas wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego, powołanego przez podatnika.

Wartość początkowa środka trwałego nabytego nieodpłatnie, w drodze spadku lub darowizny

Jeżeli środek trwały został nabyty w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, wówczas jego wartością początkową jest wartość rynkowa z dnia nabycia. Wyjątek stanowi sytuacja gdy umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Wartość początkowa środka trwałego wniesionego aportem do spółki

Wartość początkową środka trwałego, wniesionego aportem do spółki osobowej ustala się jako sumę wydatków poniesionych na jego nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie przez wspólnika spółki osobowej. Procedura ta dotyczy tylko środków trwałych, które nie podlegały do tej pory odpisom amortyzacyjnym, a także nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

W przypadku, gdy przedmiot wkładu podlegał już odpisom amortyzacyjnym, jego wartość początkową określa się jako wartość od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wydatków na nabycie przedmiotu aportu lub kosztu jego wytworzenia, za wartość początkową należy przyjąć jego cenę rynkową.

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej

Za wartość początkową środka trwałego otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej uznaje się ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31872 )
Array ( [docId] => 31872 )