Koszty amortyzacji w opłatach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Data: 01-08-2013 r.

Środki pozyskane przez zakład komunalny z tytułu obciążenia odpłatności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę kosztami amortyzacji powinny być wykorzystywane na cele modernizacji i odtworzenia środków trwałych.

Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zostały określone w rozporządzeniu ministra budownictwa 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Paragraf 6 tego rozporządzenia wskazuje, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w tym gminne jednostki nieposiadające osobowości prawnej) ustalają niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf. Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę powinny być kalkulowane z uwzględnieniem w szczególności:

  • kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym :

    • amortyzację lub odpisy umorzeniowe,

    • podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,

  • opłaty za korzystanie ze środowiska;

  • koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;

  • spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

  • należności nieuregulowane;

  • marżę zysku.

Wskazane koszty planuje się na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa.

Paragraf 9 rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa z kolei, że przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne (gminna jednostka), które użytkuje nieodpłatnie środki trwałe może uwzględniać w przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych.

A zatem jak wynika z powyższych zapisów, jednostka może uzyskane (nie skalkulowane) środki z amortyzacji, przeznaczyć zarówno na remonty jak i na inwestycje dotyczące modernizacji istniejących środków trwałych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31905 )
Array ( [docId] => 31905 )

Array ( [docId] => 31905 )