Jak udokumentować wydatki na "zieloną szkołę"

Data: 31-07-2016 r.

Poniesienie wydatków związanych z wypoczynkiem dziecka na "zielonej szkole" powinno być potwierdzone dokumentem (fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty itp.).

Pracodawca przyznając i wypłacając pracownikom z ZFŚS dofinansowania do wypoczynku małoletnich dzieci może zastosować zwolnienie od podatku dochodowego wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, jeśli pracownik złoży wniosek, z którego wynika, że dziecko nie ukończyło 18 go roku życia, a także przedłoży fakturę określającą kwotę zapłaty za pobyt dziecka na obozie, kolonii oraz dane organizatora wypoczynku. Jednocześnie pracodawca w celu zastosowania przedmiotowego zwolnienia wymaga przedłożenia przez pracownika wyciągu ze statutu organizatora lub oświadczenia organizatora na potwierdzenie, że prowadzi on działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kwestię tą rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2014 r., nr IPTPB1/415-652/13-4/AG

 

(…) że dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Tym samym będzie nim każdy dowód przedłożony przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie (w tym m.in. rachunek lub faktura, przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak również dokument wpłaty w kasie). Jeżeli na jego podstawie udzielający świadczenia może stwierdzić, czy zarówno w zakresie przedmiotowym (np. forma i termin wypoczynku, tytuł zapłaty), jak i podmiotowym (np. dane identyfikacyjne organizatora wypoczynku, dziecka oraz osoby dokonującej zapłaty) spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof - jest to wystarczające dla zastosowania tego zwolnienia ( …).

Dopłata pracodawcy do udziału dziecka pracownika które nie ukończyło 18 roku życia w takiej formie wypoczynku oraz do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof niezależnie od jej wysokości.

Pomimo, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 updof nie mówi, na który moment trzeba ustalać wiek dziecka korzystającego z wypoczynku, aby to zwolnienie zastosować należy zwrócić uwagę na wydaną przez Ministra Finansów interpretacja indywidualna z 4 grudnia 2013 r., nr DD3/033/272/MCA/13/RD-125985/13.

Minister Finansów uznał w niej, że: "(...) dopłaty do wypoczynku sfinansowane ze środków funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, a także przejazdy związane z tym wypoczynkiem, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • dopłaty dotyczą wypoczynku lub przejazdów dzieci i młodzieży do lat 18,
  • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu, zimowiska, w tym również połączonych z nauką, lub związany jest z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych.

Zgodnie z powyższym należy przyjąć (…), iż warunek wieku jest spełniony, jeżeli w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku, pobytu lub przejazdów (a nie przez cały jego okres), dziecko nie miało ukończonych 18 lat (...)".

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 4 grudnia 2013 r., nr DD3/033/272/MCA/13/RD-125985/13 stanowi, że przy ustalaniu wieku dziecka dla potrzeb skorzystania ze zwolnienia od podatku istotne jest, by chociaż przez jeden dzień korzystania z wypoczynku dziecko było niepełnoletnie.

Barbara Jarosz, główna księgowa jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39292 )
Array ( [docId] => 39292 )