Przejęcie przez urząd gminy zadań w zakresie dostarczania wody

Autor: Karol Zawadzki
Data: 30-01-2015 r.

Likwidacja jednostki budżetowej zajmującej się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków i przejęcie tych zadań przez urząd gminy nie wiąże się z koniecznością zrywania dotychczasowych umów z odbiorcami usług. Ich stroną jest bowiem sama gmina, a nie kierownik przedsiębiorstwa.

Ekspert współpracujący z resortem administracji i cyfryzacji, w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie” wyraził opinię na temat skutków prawnych przejęcia przez gminę zobowiązań likwidowanego zakładu robót publicznych.

Jednostka realizująca m.in. zadania związane z gospodarką wodno-ściekową zawarła umowy cywilnoprawne na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Po likwidacji, zadania wykonywane przez zakład ma przejąć urząd gminy. Powstała więc wątpliwość, czy w takim przypadku powinny być zrywane dotychczasowe i zawierane nowe umowy z odbiorcami.

Zdaniem eksperta z cywilnoprawnego punktu widzenia nie ma potrzeby zrywania dotychczasowych umów. Zakład robót publicznych funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, a te w obrocie prawnym mają status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W zakresie właściwości samorządu zastępują więc np. gminę.

Jednostka budżetowa gminy działa wprawdzie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, ale nie stanowi odrębnego od samorządu bytu prawnego. Świadczy o tym chociażby art. 47 ustawy o samorządzie gminnym, który jednoznacznie wskazuje, że kierownicy takich jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Dokonywane przez kierownika czynności prawne pociągają więc za sobą skutki bezpośrednio dla mocodawcy (wójta).

Likwidacja jednostki budżetowej, której kierownik zawarł określone umowy cywilnoprawne, nie ma zatem wpływu na treść ukształtowanych stosunków prawnych, ich podmiotem jest bowiem faktyczne gmina.

Źródło:

mac.gov.pl

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36474 )
Array ( [docId] => 36474 )