Przykład należności, na które należy dokonać odpisu aktualizującego

Data: 15-02-2017 r.

Dokonując odpisów aktualizujących posiadanych przez jednostkę należności należy uwzględnić, iż dokonane odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, których dotyczy odpis aktualizujący.

Wycena dokonywana jest w kwocie wymagalnej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości. Aktualizacja dokonywana jest w oparciu o ocenę stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Przykłady należności, na które winien zostać dokonany odpis aktualizacyjny przedstawia tabela 1.

Tabela 1.                    Przykład należności, na które należy dokonać odpisu aktualizującego

Rodzaj należności objętych odpisem aktualizującym

Wysokość odpisu aktualizującego

należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości

do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym

należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego

w pełnej wysokości należności

należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna

do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności

należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego

w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania

należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców

w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Natomiast, jeżeli od należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych nie były uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość lub dokonane zostały odpisy, ale w niepełnej wysokości, należności takie zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Zaznaczyć należy, iż za należność nieściągalną należy uznać taką, której wyegzekwowanie okazuje się niemożliwe z powodu m.in. zgonu dłużnika, dochodzenia jej na drodze postępowania sądowego, czy kwestionowania jej wysokości przez dłużnika.

Izabela Świderek, dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40040 )
Array ( [docId] => 40040 )